Project

PPS Bollen@Bodem & Aaltjes: Integraal Aangepakt

Voor de verduurzaming van de teelt van bloembollen is er niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig, maar ook de vollegrond waarin de bollen ná de opkweek groeien moet schoon zijn. Integraal beheer van de bodem is daarom essentieel. Een complicerende factor is echter dat de percelen vaak gehuurd worden. Binnen de PPS bollen bodem en aaltjes: integraal aangepakt wordt gewerkt aan een methode om de bodemkwaliteit duurzaam te kunnen verbeteren, m.n. op het gebied van aaltjesbeheersing in de bollensector.

Doel van het project

Het doel van de PPS is om kennis en instrumenten te leveren om de bodempercelen van eigen en huurpercelen duurzaam te verbeteren, met namen op het gebied van aaltjesbeheersing in de bollensector.

De PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt richt zich naast het brede thema van bodemkwaliteit op kennis ontwikkeling voor de aaltjesbeheersingsstrategie. Daarvoor wordt het bodemkwaliteitsplan (BKP) doorontwikkeld om te gebruiken in de bollensector. Het innovatieve van deze aanpak is dat we een strategie ontwikkelen voor percelen in eigen beheer maar ook voor die van de huurpercelen.

Aangezien bollenteelt vaak op huurland plaatsvindt, wordt er ook gekeken naar sectoroverschrijdende samenwerkingsprotocollen tussen huurders en verhuurders (zoals bollen-bollen; akkerbouw-bollen; veeteelt-bollen). Daarom krijgen de betrokken sectoren (bloembollen, akkerbouw en veehouderij) om actief en doelgericht hun land op duurzame wijze te beheren, waarbij de kosten en inspanningen gedeeld worden. Door de beschikbare data van percelen breder te delen kunnen de gebruikers in overleg met de eigenaren van de gronden slimme bouwplannen maken en gerichte maatregelen nemen. Dit is voor elk perceel maatwerk.

Uit een sector-evaluatie (november 2020), blijkt dat aaltjes een kernknelpunt vormen bij het ontwikkelen van een goed gemeenschappelijk beheer. Daarom hebben we nog extra kennis nodig op een aantal aspecten van aaltjes die een bedreiging zijn voor de bloembollensector, om het mogelijk te maken een succesvolle strategie te ontwikkelen. Binnen deze PPS zal dat gaan over waardplantstatus en schadegevoeligheid voor aaltjes, beheersing stengelaaltjes en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden, een opkomend probleem in de sector.

Uiteraard zal alle beschikbare kennis op dit gebied vanuit eerdere PPS’en, met name die uit de akkerbouw, worden geïmplementeerd. Voor de implementatie in de praktijk wordt er een programma ontwikkeld samen met (bestaande) pilotbedrijven (KAVB) en de Boerderij van de toekomst (WUR). Voor de kennisvalorisatie wordt er een programma gemaakt voor  telers, adviseurs en onderwijs.

Door toepassing van de gegenereerde kennis komt integraal beheer van zowel eigen bollenpercelen als huurpercelen binnen handbereik. Zo realiseren we een agronomisch, economisch en ecologisch duurzame toekomst voor de bollensector op percelen die blijvend verbeteren in agronomische en ecologische waarde.