Nieuws

Update Kwantitatieve INformatie (KWIN) toont grote prijswijzigingen voor de glastuinbouw

Published on
30 oktober 2023

De glastuinbouw heeft de laatste jaren te maken met sterk gestegen prijzen voor onder andere duurzame productiemiddelen, rente, energie en arbeid. In Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw 2023 zijn voor 60 gewassen 126 verschillende saldobegrotingen opgesteld. Voor groenten en snijbloemen is voor iedere vierweekse periode de kostprijs per kg of per stuk berekend. Hierbij zijn ook per periode de productie en de inkoop van aardgas, elektriciteit, CO2 en arbeid weergegeven. Voor pot-, perk- en kuipplanten zijn deze getallen per 1000 planten berekend.

Ook op sectorniveau zijn de belangrijkste kengetallen verzameld. Zo blijkt dat na een correctie op de landbouwtelling het areaal veel groter te zijn dan waar in 2018 van werd uitgegaan. Verder is de schaalgrootte van de bedrijven wederom toegenomen.

De 27ste editie van Kwantitatieve informatie voor de Glastuinbouw is verschenen. In deze versie zijn gegevens opgenomen over het verloop van de arealen van de verschillende teelten, richtprijzen voor de bedrijfsuitrusting en voor de belangrijkste gewassen een berekening van de productiekosten. Met deze gemiddelde kostprijs berekening krijgt de tuinder een hulpinstrument in handen bij de verkoop van zijn producten.

Omdat er steeds meer vraag is naar het milieueffect van de teelten is bij elke teelt de CO2 voetafdruk berekend, uitgesplitst over de verschillende productiefactoren. In de versie van 2023 is per saldobegroting ook een indicatie is gegeven van de jaarlijkse verdamping, en de hoeveelheid aardgas die moet worden verstookt om ook in de zomer voldoende CO2 te kunnen doseren.

Figuur 1.PNG

Bevindingen

Bij het samenstellen van dit periodiek verschijnend naslagwerk, zijn de volgende bevindingen naar boven gekomen:

Sectorbreed

  • Het totale glasareaal is in 2022 18% groter dan in 2018. Dat is eerder te wijten aan een correctie op de landbouwtelling dan op een fysieke stijging van het glasareaal.
  • Schaalvergroting zet door. Het areaal bestaat voor 77% uit bedrijven groter dan 3 ha en 63% groter dan 5 ha. Deze 63% is in handen van 16% van het aantal bedrijven. Het totaal aantal bedrijven is sinds 2000 met 68% afgenomen.
  • Het groente-areaal blijft redelijk stabiel. De arealen tomaat en paprika groeiden in de periode 2012 tot 2022 met respectievelijk 7 en 26%. Het areaal aardbei onder glas groeide het sterkst met 93%.
  • Het snijbloemenareaal daalde 15% sinds 2012. De op een na grootste vertegenwoordigers van het snijbloemenareaal (roos) kromp in die periode met 59%.
  • Het areaal potplanten groeide sinds 2012 met 26% terwijl het areaal perkplanten daalde.

Bedrijfseconomisch

  • Verschillen in teeltwijzen geven verschillen in kostprijs en leiden tot grote verschillen in de CO2 voetafdruk.
  • Bij verschillende teelten ligt de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs boven de gerealiseerde verkoopprijs.
  • Voor veel onbelichte gewassen is het gebruik van WKK nog steeds rendabel. Dit heeft te maken met de nog steeds geldende vrijstelling van energiebelasting voor WKK-gas. Bovendien geeft het gebruik van WKK een gunstiger CO2 voetafdruk.