Bodem & bemesting

Onze experts ontwikkelen strategieën en maatregelen voor duurzaam bodemmanagement en optimale bemesting. Vanuit een integrale systeemaanpak werken we aan het verbeteren van de fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit met maatregelen op gebied van bemesting, organisch stofbeheer, vruchtwisseling, grondbewerking en mechanisatie en beheersing van bodemgebonden ziekten en plagen.

Integraal bodembeheer

Bij integraal bodembeheer komen alle mogelijkheden voor bodembeheer, bodemdiensten en bodemkennis samen.

Betere bodem, hogere opbrengst

Onze experts kijken in langjarige systeemexperimenten naar de effecten van maatregelen op de bodem. Dit wordt gedaan voor de akkerbouw en groenteteelt op klei, zand en dalgrond. Hierdoor krijgen we beter inzicht hoe de bodem als ecosysteem functioneert en geven goed inzicht hoe we dit (eco)systeem kunnen beïnvloeden om gewasopbrengsten te verhogen. Ook kunnen we zo voor minder emissies zorgen en de biodiversiteit in de bodem verbeteren.

Integraal bodemkwaliteitsplan

We bundelen deze kennis rondom bodembeheer in een methodiek voor een integraal bodemkwaliteitsplan. Hiermee kunnen ondernemers de juiste keuze maken voor maatregelen die een positief effect hebben op de bodem en op de productie. Voor het beste resultaat moeten ondernemers hun eigen bodem goed kennen. Onze experts evalueren bestaande en nieuwe metingen, om te komen tot een minimale set van bodemmetingen.

Meer weten over integraal bodembeheer?

Bodembiodiversiteit en ziekten & plagen

Biodiversiteit speelt een belangrijke rol bij het beperken van ziekten en plagen in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld via mechanismen als concurrentie, antagonisme en predatie. Bodemleven is heel erg divers en complex, en de veelheid aan functies zijn moeilijk te doorgronden. Het onderzoek richt zich daarom zowel op het ontwikkelen van maatregelen, als op het doorgronden van de achterliggende mechanismen.

Meer weten over bodembiodiversiteit?

Bodemstructuur en grondbewerking

Een goede bodemstructuur is belangrijk voor een duurzame en efficiënte landbouwproductie. De bodemstructuur wordt beïnvloed door grondbewerking, berijding, gewassen, vruchtwisseling, bekalking (klei) en organische stof.

Niet alleen de bouwvoor heeft aandacht nodig, maar ook moet verdichting van de ondergrond voorkomen worden. Onze experts onderzoeken samen met ondernemers en mechanisatiebedrijven maatregelen die de bodemstructuur duurzaam op peil kunnen houden of kunnen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn minder intensieve of niet kerende grondbewerking, rijpadensystemen, lichte mechanisatie en intensief doorwortelende gewassen die verdichte lagen kunnen penetreren.

Meer weten over verbeteren van bodemstructuur?

Organische stof en bodemvruchtbaarheid

Bodemvruchtbaarheid is het vermogen van de bodem om een plant van voedingsstoffen te voorzien. Er is een nauw verband tussen bodemvruchtbaarheid, organische-stofbeheer, mineralenmanagement en de verschillende diensten die de bodem levert.

Organische stof en minerale bemesting

Organische-stofbeheer richt zich op de kwantiteit, de kwaliteit en de verdeling van de organische stof in de bodem. Voor een duurzaam bodembeheer moet de organische stof nauwkeurig worden afgestemd met de minerale bemesting.

Onze experts leveren kennis die bijdraagt aan:

  • verhoogde bodemkwaliteit;
  • verhoogde productiviteit of behoud ervan;
  • efficiënter mineralenmanagement (meer met minder);
  • verminderde emissies van mineralen vanuit de bodem naar lucht en water;
  • optimale koolstofopslag in de bodem.

Lees ook:

Meer weten over organische stof?

Bodem en bemesting

Bemesting is essentieel voor een goede productie van gewassen. Optimale bemesting is nodig voor minimale emissies naar water en lucht en efficiënt gebruik van schaarse grondstoffen zoals fosfaat en kali.

Handboek Bodem en Bemesting

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen op voor de akkerbouw- en groentegewassen. Wij voeren het secretariaat van deze commissie. Deze adviezen van de CBAV zijn opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting. Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor dit handboek, dat voortdurend wordt geactualiseerd. Dit is nodig door de ontwikkelingen in veredeling, meettechnieken van bodemparameters en ontwikkelingen in meststoffen.

Nieuwste bemestingstechnieken en -methoden

Onze experts testen samen met leveranciers van machines en meststoffen de nieuwste efficiënte toedieningstechnieken en meststoffen. Ook werken we aan de ontwikkeling van precisiebemestingsmethoden waarbij met sensoren de gewas- of bodemstatus wordt gemeten en op basis daarvan een plaatsspecifiek gedetailleerd bemestingsadvies wordt gegeven.

Lees meer over mest in ons dossier

Meer weten over bodem en bemesting?

De bodem anders beheren

Onze experts onderzoeken wat er gebeurt als een boer de bodem anders beheert. Met andere combinaties van gewassen en groenbemesters, met andere (of zonder) grondbewerking of met hele andere teeltsystemen. Daarmee willen ze achterhalen of er bodemleven is dat schadelijke organismen onderdrukt, of de teelt toe kan met minder mest, of er minder uitspoelt naar het milieu en of de opbrengst desondanks nog hoger kan worden.

Hiervoor voeren we diverse onderzoeken uit op verschillende grondsoorten. Maar ook nieuwe teeltsysteem los van de grond. Zo geven we boeren perspectief op een duurzame teelt: zowel op financieel als op milieugebied.

Meer weten over bodem anders beheren?

Lees ook deze longread

Uitgelichte projecten: