Bomen & Fruit

Onze experts vormen een belangrijke schakel tussen fundamenteel en toegepast onderzoek aan bomen en fruitteelt. We dragen bij aan een systematische, duurzame en kosteneffectieve ontwikkeling in deze sectoren door onze onderzoeksresultaten en praktische kennis te combineren en te vertalen in praktische concepten die telers en kwekers kunnen gebruiken om een economisch gezonde teelt te realiseren. We zijn de schakel tussen wetenschap en praktijk voor de tuinbouwsector en alle belanghebbenden.

Onze geïntegreerde aanpak is uniek, en bestaat uit een nauwe samenwerking met wetenschappers van andere Wageningse onderzoeksgroepen, maar ook met andere universiteiten, bedrijfsleven en adviseurs. Door samenwerking met stakeholders, zorgen we voor praktische oplossingen die gemakkelijk in de dagelijkse praktijk kunnen worden ingevoerd. Kennisoverdracht is daarom belangrijk.

Plantgezondheid

De gezondheid van gewassen vormt de basis voor een hoge productie en een goede kwaliteit. Het is ook een vereiste voor het behoud van de Nederlandse handelspositie op de wereldmarkt. Ons onderzoek is daarom gericht op het voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen veroorzaakt door nematoden, bacteriën, insecten, schimmels en virussen. Het opsporen en ontdekken van nieuwe ziekten en plagen hoort hier ook bij.

Voorbeelden uit het onderzoek:

Kwaliteit

'Kwaliteit' betekent voor elke partij in de keten iets anders. Het niet voldoen aan de kwaliteitseisen kan leiden tot hoge financiële kosten. Het behoud van kwaliteit en gezondheid in de hele keten is daarom van groot belang voor alle sectoren en wij spelen daarbij een leidende rol in kwalitatief onderzoek. Bewezen technologie en expertise kunnen oogstverliezen aanzienlijk verminderen.

Er is een groeiende interesse van handels-, detail- en instandhoudingsbedrijven, in met name ketenkwaliteit, visietechnologie, kwaliteitsbeleid, logistiek en vermindering van voedselverlies.

Groen voor gezondheid

‘Groen’ heeft veel te bieden voor gezondheid en welbevinden van mensen. Er is dan ook steeds meer belangstelling voor de mogelijkheden die groen biedt. Groen in de stad verbetert het milieu, verhoogt de biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor wateropslag, dempt geluid en zorgt voor koeling in warme perioden. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.

De uitdaging is kennis om te zetten in praktische oplossingen. Wij ontwikkelen nieuwe sociale, groene concepten voor belangrijke maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid, vluchtelingenzorg en voeding voor specifieke doelgroepen. We werken aan het uitbreiden en implementeren van deze concepten op diverse plekken in Nederland. We brengen de effecten van groene ruimte op gezondheid en welzijn in kaart en ontwikkelen innovatieve concepten.

Duurzame bedrijfssystemen

Duurzaamheid is een belangrijk thema in al ons onderzoek. Wij ontwikkelen kennis en innovaties die leiden tot groei in omzet, kwaliteitsverbetering en vermindering van financiële verliezen door ziekten, plagen of ongunstige groei-omstandigheden. Het creëren van de beste teeltomstandigheden gecombineerd met de duurzaamste manier van groeien, zorgt voor de hoogste kwaliteit en een maximaal haalbare productie.

Gezonde bodem

Vruchtbare grond is de basis voor goede groei, gezonde ontwikkeling en hoge productie. Bij pot- en containerbouw is het ook belangrijk dat potgrond of substraat voldoet aan alle eisen voor een goede plantontwikkeling. De kern van ons bodemonderzoek is daarom gericht op duurzaam bodembeheer. We hebben een bodembeheermodel ontwikkeld dat is gebaseerd op de meest recente inzichten.

Efficiënt watergebruik

We beschikken over wetenschappelijke kennis over de effecten van watergebruik op de productkwaliteit en voor het ontwikkelen van nieuwe technieken voor efficiënt watergebruik en irrigatie.

Precisiefruitteelt

Precisieteelt biedt ook voor de fruitteelt steeds meer mogelijkheden. Camera’s en sensoren op autonome voertuigen of drones kunnen afwijkingen detecteren en vastleggen in kaarten. Door de inzet van hightech sensoren kan per individuele boom in de boomgaard informatie worden verzameld en geanalyseerd, waardoor in de toekomst ook sectie- of zelfs boomgericht maatregelen genomen kunnen worden.

Door in de toekomst informatie over bloei, vruchtontwikkeling, boomgrootte, bladvitaliteit, bemesting, gewasbescherming, oogst- en sorteerresultaten beter aan elkaar te koppelen, krijgen telers meer en betere informatie voor hun bedrijfsvoering. Deze informatie kan gebruikt worden om de opbrengst van percelen kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren. Denk aan plaats-specifieke bloem- of vruchtdunning, wortelsnoei en gewasbescherming.

In het project Fruit 4.0 wordt gewerkt aan het detecteren van de hoeveelheid appelbloesem en het aantal vruchten per boom. Deze informatie is van belang om de dunning vroegtijdig machinaal te kunnen uitvoeren, waardoor later veel handwerk wordt bespaard. Het aantal vruchten, inclusief de maat en hoeveelheid blos is ook belang voor het eerder kunnen inschatten van de te verwachten oogst, zodat tijdig geanticipeerd kan worden op het benodigde aantal in te zetten plukkers en de afzet.

In dit project worden ook sorteerresultaten uit de boomgaard gekoppeld aan de pluklocatie. Dit gebeurt door bij het plukken de pluklocatie te koppelen aan de voorraadbak. Zo ontstaat inzicht waar in de boomgaard de opbrengst en/of kwaliteit hoger of lager is of bijvoorbeeld waar zich ziektehaarden bevinden.

Meer informatie over het project The Next Fruit 4.0 dat een vervolg is op de publiek-private samenwerking Precisietuinbouw.

Projecten: