Nieuws

Niet alle essen hebben last van essentaksterfte

Gepubliceerd op
14 augustus 2018

Uit nieuw onderzoek van Wageningen University & Research blijken duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen verschillende essensoorten en cultivars voor essentaksterfte. Dit betekent dat er op termijn waarschijnlijk alternatieven zullen zijn om de voor deze ziekte gevoelige soorten te vervangen door minder gevoelige soorten.

Vorige week werd een veldproef afgerond met het nemen van monsters van meer dan 700 essen, die in het laboratorium verder zullen worden geanalyseerd. De voorlopige resultaten laten zien dat er duidelijk verschillen in gevoeligheid zijn; niet alleen tussen de geteste essensoorten, maar ook tussen selecties uit die soorten: zogenaamde cultivars. Van de in het algemeen zeer gevoelige Europese es (Fraxinus excelsior) blijken niet alle cultivars even gevoelig. Momenteel worden de monsters van de veldproef verder geanalyseerd. De definitieve resultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht.

Schimmel

Sinds een aantal jaren melden groenbeheerders in toenemende mate het afsterven van essen door de zogenaamde essentaksterfte. Het probleem wordt veroorzaakt door een voor Europa nieuwe schimmel die rond 2000 vanuit het oosten van Azië via de Baltische landen naar Europa is gekomen en zich inmiddels over heel Europa heeft verspreid. De Europese essen blijken in het algemeen niet bestand tegen deze schimmel met het al genoemde resultaat: uitval op uitgebreide schaal.

Onderzoek

De es is een belangrijke boomsoort zowel in de Nederlandse loofbossen als in het stedelijk groen. Daarom is WUR in 2016 begonnen met onderzoek naar deze ziekte. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met collega's van Mendel University in Brno (Tsjechië) en twee Nederlandse boomkwekers en maakt deel uit van het door de EU gefinancierde project EMPHASIS.

Stedelijk groen

In het stedelijk groen worden meerdere soorten essen en cultivars gebruikt. Dit biedt mogelijkheden om te selecteren, mits er verschil is in gevoeligheid tussen soorten voor de ziekte. In de hiervoor genoemde uitgebreide veldproef zijn daarom in de afgelopen drie jaren 15 verschillende essensoorten en 21 cultivars verzameld en onderzocht op hun gevoeligheid voor essentaksterfte. Hierbij zijn niet alleen de in Nederland algemeen gebruikte soorten en cultivars, maar ook een aantal onbekende cultivars en buitenlandse soorten. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de gevoeligheid van het huidige essensortiment om zowel de risico's van het huidige sortiment in kaart te brengen, als beheerders alternatieven te bieden voor de meest bedreigde essensoorten en -cultivars.