Landbouw en maatschappij

Wereldwijd leeft meer dan de helft van de mensen in steden, in Nederland meer dan 70%. Voor een duurzame stedelijke ontwikkeling is een goede relatie tussen stad en het land eromheen essentieel. Onze experts werken hieraan binnen de werkvelden: Multifunctionele landbouw, stadslandbouw, functionele biodiversiteit en perspectievenstudies.

Stadslandbouw

Bij stadslandbouw is voedselproductie een integraal onderdeel van een gezonde, welvarende en leefbare stad en het gebied eromheen. Er zijn in Nederland al veel initiatieven rond lokaal produceren, en verwerken en verkopen van voedsel. Stadslandbouw zet burgers en ondernemers aan tot het samen beïnvloeden van onze voedselproductie en de inrichting van onze steden. Centraal in ons werk staat de visie dat stadslandbouw bijdraagt aan een duurzame, leefbare en vooral inspirerende stad.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Eerdere projecten:

 • Agromere, de virtuele wijk in Almere, liet voor het eerst de kansen en voordelen van een integratie tussen stad en landbouw nieuwe stijl zien. Stad en platteland lopen in elkaar over met perspectief voor alle partijen.
 • Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) is betrokken bij de heroriëntatie van het glastuinbouwgebied BuitenVaart, de inrichting van archeologische vindplaatsen in Almere Buiten voor stadslandbouw, de kenniskring Buurtmoestuinen en het praktijknetwerk Lokaal voedsel Almere.
 • Stedennetwerk Stadslandbouw wil pioniers bijeenbrengen en met hen gezamenlijk de ontwikkeling van stadslandbouw in Nederland stimuleren
 • Stedelijke footprint berekent de Carbon Food Print, Foodmiles en Foodprints. We gebruiken dit bijvoorbeeld voor studies naar de impact van lokale voedselproductie.
 • Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) stadslandbouw berekent vanuit maatregelen, via kwaliteitsveranderingen, naar maatschappelijke baten.
 • Lespakket stadslandbouw voor basisscholen over voeding en stadslandbouw (in opdracht van AOC Nordwin college in Leeuwarden). Op verzoek van CAH Vilentum in Almere werd de minor 'Feeding the city' uitgewerkt.
 • In PURE Hubs (PURE = Pioneers in Urban Rural Entrepreneurship en Hub = een verbinding, spil, tussen in dit project stad en landbouw) werkten we samen met diverse Europese steden in het versterken van de verbinding tussen landbouw en stad.

Lees ook het dossier:

Meer weten over stadslandbouw?

Multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw is een verzamelbegrip voor ondernemers die naast hun agrarische productie, diensten leveren aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld zorglandbouw zijn, boerderijeducatie, een boerderijwinkel, agrarische kinderopvang, agrarisch natuurbeheer of agrotoerisme. Bij al deze diensten staat de relatie tussen de boerderij en burgers centraal.

Het aantal bedrijven in de multifunctionele landbouw neemt nog steeds toe en ook de professionaliteit van de aangeboden diensten is sterk verbeterd. Onze experts zijn ervan overtuigd dat de verbinding van landbouw en maatschappij resulteert in een duurzame landbouw. Daarom werken we aan oplossingen voor knelpunten waar bedrijven tegenaan lopen en ontwikkelen we steeds nieuwe concepten, samen met ondernemers en andere belanghebbenden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Eerdere projecten:

 • Met het ‘Werkblad van de Toekomst’ kunnen ondernemers aan de slag met een strategische en robuuste ontwikkeling van een toekomstbestendig bedrijf.

Meer weten over multifunctionele landbouw?

Functionele biodiversiteit / Ecosysteemdiensten

Functionele biodiversiteit is de term voor alle aspecten van natuur en landschap, waar wij als mensen baat bij hebben en van profiteren. Die functies worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd. Denk bijvoorbeeld aan bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterberging en verminderen van hittestress in de stad. Slim gebruikmaken van een gevarieerde natuur maakt onze leefomgeving aantrekkelijker, gezonder en waardevoller. Wij dragen daar graag aan bij.

Oplossingen voor stad en buitengebied

Onze experts hebben laten zien dat de natuur voor oplossingen zorgt en in de stad en het buitengebied problemen kan helpen oplossen. Zo wordt bijvoorbeeld met bloemrijke akkerranden bladluisplagen in akkerbouwgewassen tegengegaan. We betrekken ook burgers (‘Citizen Science’), bijvoorbeeld bij de monitoring van solitaire bijen in de stad, om de ecologische kwaliteit van tuinen en openbaar groen te evalueren.

We ontwikkelen praktische methoden, benaderingen en adviezen om agrarische bedrijven te helpen met de inpassing van agrarisch natuur- en landschapsbeheer op hun bedrijf. We toetsen nieuwe benaderingen, zoals de Natuur- en LandschapsNorm (NLN) en manieren om de prestaties daarvan zichtbaar te maken voor maatschappelijke organisaties en ketenpartijen (Certificering).

Eerdere projecten:

In de Pilot Natuur- en Landschapsnorm (NLN) werd in de praktijk getest hoe de NLN-richtlijnen het beste in de bedrijfsvoering kunnen worden ingepast.

In een ‘citizen science’ project met bewoners in en om Lelystad werd de rijkdom aan bijen in de stad onderzocht, en hoe die zich verhield tot de variatie in tuinen.

In 'De buurt als partner' gingen ondernemers op zoek naar verdienmodellen via de ‘maatschappelijke onderstroom’: de betrokkenheid van de samenleving bij de directe leefomgeving.

In het project verdienconcepten landgoederen hebben we landgoedeigenaren geholpen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen die hen in staat stellen om hun historische natuur- en landschapskwaliteiten te kunnen blijven onderhouden.

Meer weten over functionele biodiversiteit?

Perspectievenstudies

Wat zijn de kosten en baten van nieuwe teeltmaatregelen? Wat is het perspectief van een innovatieve techniek? Welke marktkansen biedt een nieuw product? Hoe kan de overheid ondernemerschap stimuleren? Het zijn voorbeelden van vragen die onze experts via perspectievenstudies kunnen beantwoorden. Ons doel is om praktisch, helder en onafhankelijk kansen en haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en innovaties in beeld te brengen en deskundig advies te geven.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer weten over perspectievenstudies?

Praktijknetwerken

Wat kunt u als ondernemer doen om uw bedrijf toekomstbestendig te houden? En hoe kunnen overheden en ketenpartijen ondernemers prikkelen tot verandering? Innovatie is nodig om de continuïteit van agrarische ondernemingen te kunnen waarborgen. Wij werken in korte cyclische ontwikkelprocessen in alle fasen van een innovatie; van vraag en idee tot implementatie op het bedrijf of in de markt. Deze 'co-innovatie' gebeurt met netwerken van ondernemers, samen met toeleveranciers, NGO’s en belangenorganisaties.

Groepen ondernemers begeleiden

Wij hebben ervaring met het begeleiden van groepen ondernemers gedurende een innovatieproces. Hierbij wordt wetenschappelijk opgebouwde kennis van de experts van Wageningen University & Research ingezet, samen met de praktijkkennis van stakeholders. We beschikken over methoden om het toekomstperspectief te schetsen inclusief de haalbaarheid op bedrijfseconomisch en milieukundig vlak. Daarnaast zetten we innovatieprogramma's op voor Nederlandse overheden, marktpartijen en kennisorganisaties, maar ook in het buitenland.

Voorbeelden van praktijknetwerken:

Lopende projecten:

In het netwerkproject 'Grondig Boeren met Maïs' werken groepen veehouders en loonwerkers aan een rendabele maïsteelt zonder negatieve effecten op de omgeving, met vooral aandacht voor goed bodembeheer.

Innovatie Veenkoloniën is een netwerk gericht op verduurzaming en opbrengstverhoging van zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan.

Afgeronde projecten:

 • In Telen met Toekomst werkten we met honderden land- en tuinbouwers en stakeholders in groepen samen aan duurzame gewasbescherming en bemesting in de praktijk.
 • Waardewerken
 • PlattelandImpuls
 • Groeikans

Meer weten over praktijknetwerken?

Gerelateerde dossiers: