Nieuws

Akkerbouw werkt aan weerbare teelt op zand

article_published_on_label
15 mei 2020

De Nederlandse akkerbouw wil in 2030 koploper zijn in aantoonbaar duurzame teeltmethoden. Dat vraagt om een integrale aanpak die een robuust teeltsysteem met weerbare planten centraal stelt. In de komende vier jaar wordt binnen de PPS ‘Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand’ gewerkt aan praktische maatregelen, specifiek voor telers op de zandgronden.

De PPS wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research op initiatief van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en in samenwerking met dertien private partijen, bestaande uit veredelings- en teeltbedrijven, toeleveranciers en adviesorganisaties. Gezamenlijk werken zij aan economisch en ecologisch perspectief op de korte en lange termijn, voor de akkerbouwer én zijn omgeving.

Omslag nodig

Gewasbeschermingsmiddelen zijn van belang voor een goede oogst, maar de afhankelijkheid ervan en de kwetsbaarheid van het huidige systeem, maken dat een omslag nodig is.
Akkerbouwers Dirk Jan Beuling en Edwin Michiels, beide lid van de stuurgroep van deze PPS

De PPS sluit aan bij het Actieplan Plantgezondheid dat BO Akkerbouw in 2018 heeft gepresenteerd. Daarin wordt onder meer gesproken over beperking van de emissies naar het milieu en nagenoeg residuvrije akkerbouwproducten in 2030. Rentabiliteit op de korte en lange termijn blijft daarbij leidend. “Door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen, kunnen wij als telers stappen zetten richting de realisatie van deze ambitie”, aldus Beuling en Michiels.

Integrale aanpak

Dit vergt volgens Marleen Riemens van Wageningen University & Research een integrale aanpak. “Hierin staat de samenhang van de hele bedrijfsvoering centraal. Naast gewasrotatie en keuze uit weerbare rassen zijn immers ook de natuurlijke omgeving, bodem- en waterbeheer en bemesting mede bepalend voor een al dan niet gezond gewas.”

Samenwerkende partners

De samenwerkende partners in de PPS zijn: Stichting IRS, Agrifirm, Artemis, CZAV, LambWeston, Geersing Potato Specialist, Cebeco AgroChemie, Oro Agri, Bayer, Syngenta, UPL, Ecostyle, BO-AkkerbouwProfessional, HZPC en Topsector Agri & Food.

Op de kleigrond loopt een vergelijkbaar project op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).