Project

Bodem Resetten: Innovatieve biologische grondontsmettingtegen schadelijke bodemorganismen

De beschikbaarheid van fytosanitair schone grond voor de teelt van uitgangsmateriaal zoals pootaardappelen, bollen, bomen, vaste planten en plantgoed, neemt af. Dit is onder andere het gevolg van het optreden van schadelijke bodemgebonden plantpathogenen, waaronder diverse Q-organismen. Aan het gebruik van het chemische grondontsmettingsmiddel Monam (werkzame stof metam-natrium) zijn steeds strengere voorwaarden verbonden, waardoor inzet ter bestrijding van deze organismen nog maar zeer beperkt mogelijk is. Om de Nederlandse exportpositie van uitgangsmaterialen te handhaven c.q. te verbeteren, zijn innovatieve oplossingen om deze schadelijke organismen te bestrijden essentieel, ook voor een blijvende verbetering van de bodemkwaliteit.

Het bedrijf Thatchtec werkt onder de naam Bodem Resetten (afgekort BR) aan implementatie van biologische grondontsmetting met een serie biologische middelen (Herbie®). Bij deze methode wordt makkelijk afbreekbaar en eiwitrijk plantaardig materiaal (bijproducten uit de agro-industrie) in de bodem ingewerkt, waarna deze gedurende 2-3 weken wordt afgedekt met een plastic folie. Onderzoek m.b.v. lab-opstellingen en in kasteelten heeft laten zien dat door de anaerobe afbraakprocessen veel ziekteverwekkende micro-organismen worden gedood, en dat vervolgens een ziektevrije teelt mogelijk is.

In gesloten teelten is reeds praktijkervaring opgedaan met de methode. Wat nog niet goed bekend is, is  het effect van de hoeveelheid Herbie® (c.q. de minimale dosering die nodig is), het effect van de diepte van inwerking van Herbie®, het effect van bodemtemperatuur (c.q. minimum temperatuur in relatie tot afdektijd) en de mogelijkheden om het proces van afdekken te vereenvoudigen. Om BR voor buitenteelten mogelijk te maken (technisch en economisch) is het nodig inzicht te krijgen in de effecten van; dosering,  (is mogelijk verlaging van kosten),  temperatuur (in welke periode van het jaar kan Br nog worden uitgvoerd),        diepte van inbrengen en werkingsdiepte,  wijze van aanbrengen van de afdekking (apparatuur en materiaal) waaronder goedkopere folies en de mogelijkheid tot het gebruik van een versproeibare afdeklaag.

Doel van het project is fundamentele kennis te verkrijgen over het werkingsmechanisme en over de effecten van toepassing van het middel op de bodemkwaliteit en bodemweerbaarheid. Kennis over het werkingsmechanisme en de factoren die het resultaat beïnvloeden is nodig om te weten hoe het effect kan worden voorspeld en hoe tegenvallende resultaten kunnen worden vermeden.  Fundamentele kennis is bovendien noodzakelijk om toepassing in open teelten kostentechnisch mogelijk te maken. Kennis over de langjarige effecten zijn zowel van belang voor de bodemkwaliteit als voor de financiële haalbaarheid.

Deliverables

Alle proeven moeten uiteindelijk een protocol opleveren voor een praktische en financieel haalbare uitvoering van Anaerobe grondontsmetting (BodemResetten)  in de volle grond. Bij aangetoonde goede en bedrijfszekere resultaten wordt erkenning aangevraagd als officiële bestrijdingsmaatregel tegen de Q-organismen waarop werking is aangetoond.

Output/communicatie

De werkplan-samenvatting en de rapportages met betrekking tot de resultaten worden geplaatst op kennisonline en Kennisakker. Daarnaast zal worden gepubliceerd in vakbladen voor telers en op de websites van de deelnemende partijen. 

De resultaten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden tijdens (veld)bijeenkomsten van doelgroep/ stakeholders.

Agrifirm Plant zal de resultaten communiceren naar haar teeltspecialisten en presenteren op open dagen.

Publicaties