Project

Grondig boeren met mais

Door de huidige teeltwijze loopt de kwaliteit van de bodem achteruit. De steeds lagere gehaltes van organische stof en de verslechtering van de bodemstructuur brengt de opbrengstpotentie van percelen met continuteelt van maïs in gevaar. Tegelijk stijgt door de huidige productiewijze de druk van ziekten en plagen. Bovendien is er een grotere kans op uit- en afspoeling van nutriënten, verdroging, achteruitgaande bodembiodiversiteit en productie van broeikasgassen als lachgas. In het project Grondig Boeren met Mais wordt aan al deze uitdagingen gewerkt. Het project heeft als doel ‘een rendabele maïsteelt zonder negatieve effecten op de omgeving’.

Systeemdemonstraties

Zowel op WUR locatie Vredepeel als op WUR locatie Marwijksoord ligt een demonstratieperceel waar verschillende mais teeltsystemen te zien zijn. Hier wordt gekeken naar de (langjarige) effecten van andere vormen van bemesting, grondbewerking en de inzet van het vanggewas. Er worden bijeenkomsten rondom deze demo georganiseerd waarbij maistelers, loonwerkers en erfbetreders uitgenodigd worden om de demonstraties te bezoeken, ervan te leren en mee te denken.

Satellietbedrijven

Zowel in Brabant, Limburg als Drenthe kent het project ook satellietbedrijven. Dit zijn praktijkbedrijven in de regio die onderdelen uit het project oppakken om op hun eigen percelen de maisteelt te verduurzamen. Dat doen ze samen met hun eigen loonwerker, adviseur en een onderzoeker.

Brabant

De provincie Noord-Brabant is initiatiefnemer van het project Grondig Boeren met Mais Brabant en levert een bijdrage vanuit POP3 Brabant, in samenwerking met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Daarnaast wordt het project financieel ondersteund door Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Dommel. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research | Open Teelten samen met telers, loonwerkers en adviseurs in Noord Brabant.

Limburg

Lltb is initiatiefnemer van het project Grondig Boeren met Mais Limburg ondersteunt door DAW. Het project wordt uitgevoerd door Arvalis en Wageningen University & Research | Open Teelten.

Drenthe

De provincie Drenthe is de initiatiefnemer van het project 'Grondig Boeren met Maïs' en biedt steun via een subsidieregeling. Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Drents Overijsselse Delta ondersteunen het project. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research | Open Teelten samen met telers, loonwerkers en adviseurs in Drenthe.