Project

IWMPRAISE

Om duurzame en robuuste teeltsystemen te kunnen ontwikkelen is geïntegreerde onkruidbestrijding (IWM) noodzakelijk. Een nieuw Horizon 2020 project ondersteunt de ontwikkeling van geïntegreerde onkruidbestrijding en zijn toepassing in Europa.

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) werken in een Europees project waarin de ontwikkeling van duurzame robuuste onkruidbestrijding in Europa ondersteunt wordt.

Uitdagingen

Plantaardige productiesystemen in Europa staan voor een aantal uitdagingen op het gebied van milieu- en residu effecten van pesticiden, resistentieontwikkelingen, en de behoefte aan minder grondbewerkingen om zo klimaatverandering tegen te gaan en bodemkwaliteit ook voor de toekomst te behouden. Onkruidbestrijding vormt daarin een cruciaal knelpunt in de ontwikkeling van duurzame plant productiesystemen in Europa.

IWMPRAISE richt zich op de ontwikkeling van robuuste productiesystemen door de ontwikkeling en toetsing van vier contrasterende teeltmanagement systemen die gericht zijn op een verminderde afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijding in de gehele rotatie.

Diversiteit in ruimte en tijd van de teeltmanagementsystemen en de complexe interactie tussen bodembewerking, onkruidbestrijding en bodemkwaliteit vormen de basis voor de beoogde onafhankelijkheid van herbiciden. Het project start met een analyse en kwantificering van de sociale, economische en technische belemmeringen voor de onafhankelijkheid van chemische bestrijding. Door de ontwikkeling van een gevalideerde IWM toolbox in samenwerking met internationale partners wordt gewerkt aan de opheffing van deze belemmeringen. De ontwikkelde kennis, strategieën en technieken dragen bij aan een verminderde inzet van herbiciden in voornoemde rotaties en dragen daarmee bij aan een hogere robuustheid en verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De prestaties van de nieuwe teeltmanagementsystemen op het gebied van opbrengst, kosten, milieu, en resource use efficiency worden getoetst. 

Beoogde output en impact

Binnen het project consortium werken 40 partners uit acht Europese landen samen, waaronder 12 vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten op het gebied van onkruidbeheersing, en 28 partners uit het bedrijfsleven en de sector zelf.

Focus op 4 scenario’s

Het project zal onkruidbeheersingssystemen opleveren voor vier verschillende management scenario’s. Deze scenario’s vertegenwoordigen de diverse teeltsystemen in Europa:

WUR werkt binnen dit programma aan oplossingen voor onkruidproblemen in de akkerbouw en vollegrondsgroenten, granen (duistresistentie), maïsteelt (o.a. de relatie tussen onkruidbestrijding en de wens tot niet kerende grondbewerking), en vision technologie voor onkruidherkenning op soortsniveau om zo precisiebestrijding mogelijk te maken. De impact van de oplossingen op economisch en milieutechnische impact wordt ook bestudeerd. Op nationaal niveau wordt dit project ondersteunt door het ministerie van Economische Zaken via een bijdrage vanuit de Topsector Agri & Food.

Het project heeft een looptijd van 5 jaar en een budget toegekend gekregen van 6.6 M Euro.

Activiteiten & Resultaten

Ontwikkeling van een IWM strategie

Integrated Weed Management (IWM) is een complexe systeemaanpak waarin veel tools en strategieën gecombineerd worden om onkruiden te bestrijden. Om goede IWM strategieën voor de vier teeltsystemen te kunnen bieden, hebben we een framework bestaande uit 5 verschillende pilaren voor onkruidbeheersing ontwikkeld. Elke pilaar bestaat uit een lijst van tools en methoden. Deze tactieken grijpen in op 1 of meerdere fases uit de levenscyclus van onkruiden of beïnvloeden de gewas-onkruid interactie. Het framework is gemaakt op basis van interviews met experts en telers uit de deelnemende landen en een uitgebreide state of the art studie.  

  1. Divers bouwplan voor opbrengsten vergelijkbaar met of hoger dan in conventionele bouwplannen
  2. Raskeuze: selecteren van onkruidonderdrukkende en –tolerante gewassen
  3. Goed bodembeheer
  4. Gerichte bestrijding om de levenscyclus van de onkruiden te doorbreken
  5. Monitoring en evaluatie

Start van het veldwerk

Op basis van het IWM framework zijn voor de akkerbouw en vollegrondsgroenten en de maïssystemen onkruidbeheersingsstrategieën ontwikkeld. De toets daarvan is gestart in het voorjaar van 2018 middels twee proeven op onze proefboerderij in het noorden van het land in Lelystad. In het akkerbouwmatige experiment onderzoeken we het effect van een strategie bestaande uit een divers bouwplan, gerichte bestrijding, en state of the art monitoringssystemen. In het maisexperiment onderzoeken we het effect van strategieën die variëren in grondbewerking, raskeuze en gerichte bestrijding.

Zaadbank bepaling

In beide experimenten onderzoeken we verschuivingen in de omvang van de onkruidpopulatie alsook een verschuiving in de soort onkruiden. Dit doen we aan de hand van de onkruidzaadbank. De eerste onkruiden zijn opgekomen en laten een aantal dominante soorten zien zoals melde, muur en straatgras.

bakken zaadbank nulmeting.jpg
20180515_121354.jpg

Publicaties