Project

Keuze van de juiste groenbemester belangrijk voor het voorkomen van bodemziekten

De plantaardige productie in Nederland behoort tot de meest efficiënte groene productiesystemen ter wereld. Het is echter ook een systeem dat een grote input aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vraagt. Groenbemesters kunnen een bijdrage leveren aan een duurzamer nutriënten- en bodembeheer. Het blijkt echter belangrijk om de juiste groenbemester te kiezen om bodemziekten te voorkomen.

Dagblad Trouw kopte juni 2018 dat “Nederlandse agrariërs toe zijn aan een grootschalige vernieuwing van de sector. Meer dan 80% wil overstappen naar natuurvriendelijkere methoden”. Er is dus een grote bereidheid om te investeren in de verduurzaming van de landbouw. Het toepassen van groenbemesters – gewassen die gezaaid worden na het productiegewas – heeft een grote potentie om bij te dragen aan die verduurzaming. Echter, er is ook een serieus punt van zorg: bij een ondoordachte keuze kunnen groenbemesters als een katalysator voor notoire bodemziekten fungeren.

Aanpak

Het onderzoek in dit project richt zich op de effecten van groenbemesters en hun mengsels op de microbiële gemeenschap in de bodem in relatie tot mogelijke ziekte-onderdrukkende eigenschappen. Hierbij wordt zowel de aanwezige biodiversiteit (DNA) als de actieve bodemgemeenschap (RNA) in kaart gebracht. De focus ligt op de ‘good guys’ in de bodem. Om de effecten van deze bacteriën en schimmels te onderzoeken, wordt ook de pathogeendruk van relevante bodempathogenen bepaald. Kan een meer diverse bodem de ziekteverwekkers in toom houden? Deze kennis zal als input gebruikt worden bij het ontwikkelen van een groenbemester beslisboom voor de open teelten. Deze gaat de telers helpen om afhankelijk van de uitgangssituatie van een perceel en de gewenste ontwikkeling de juiste groenbemester te selecteren.

In het project wordt samengewerkt tussen bedrijfslevenpartners die de praktische kennis inbrengen, Wageningen Research en twee vakgroepen van de universiteit. Sara Cazzaniga is als promovendus aangesteld op het onderzoek naar de biodiversiteit en de actieve microbiële gemeenschappen in de bodem in relatie tot de bodempathogenen. Bij de uitvoering van veldproeven wordt samengewerkt met de PPS Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid.

Beoogde resultaten

  • Kennis over het sturen van biodiversiteit in de bodem (bodempathogenen en van nature aanwezige biocontrol organismen) door de teelt van groenbemesters.
  • Kennis over de invloed van groenbemesters (monoculturen en mengsels) op de actieve microbiële gemeenschap in de bodem.
  • Een beslisboom voor open teelten voor de selectie van groenbemesters en verwachte effecten op ziekte-opbouw van enkele relevante bodempathogenen

Contact