Project

Slim Bemesten

In het project Slim Bemesten werken 25 rundveehouders en akkerbouwers in Zuid-Limburg samen om een slimme manier van bemesten te vinden die maatwerk biedt en toch voldoet aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn. Maatwerk is nodig vanwege de specifieke omstandigheden op de lössgronden.

De deelnemers aan Slim Bemesten mogen in beperkte mate afwijken van de geldende stikstofgebruiksnorm. Dat maakt het mogelijk zodanig te bemesten dat de gewasgroei, vruchtontwikkeling en grasvernieuwing optimaal verlopen. Afhankelijk van het berekende nitraatgehalte in het bodemvocht krijgt de agrariër meer of minder ruimte om af te wijken. Uitgangspunt is dat het nitraatgehalte onder het wettelijk maximum van 50 mg per liter blijft of komt. Anders gezegd: de input van stikstof mag variëren, zo lang de output maar binnen de grenzen blijft. Wordt dit nog niet gerealiseerd, dan moet de deelnemer via aanvullende maatregelen ervoor zorgen dat het te verwachten nitraatgehalte daalt.

Slim Bemesten bouwt voort op eerdere resultaten en initiatieven in het project DSG. Het wordt financieel ondersteund door het ministerie van EZ, de provincie Limburg, WML, Waterschap Limburg, LLTB, de boerenbonden Zuid en Swentibold en de deelnemende agrariërs. Het project wordt inhoudelijk begeleid vanuit DSG.