Project

Beter benutten van de baten van stedelijk groen moet leiden tot beter leefklimaat in de stad

Hoe kun je de baten van stedelijk groen beter benutten? In de publiek-private samenwerking ‘De waarde van bomen en groen in de stad’ wordt onderzocht hoe bestaande kennis over deze baten beter kan worden benut en toegepast, zodat het wonen in de stad dankzij stedelijk groen aangenamer en gezonder wordt.

eHet gaat om baten als een betere luchtkwaliteit en een aangenamer klimaat tijdens hete zomers, maar ook meer biodiversiteit en de mogelijkheid van een betere wateropvang (waterberging) tijdens hevige regenbuien. Bomen, als grootste en daardoor vaak bepalende en meest effectieve elementen van het groen, staan in eerste instantie centraal in het onderzoek in dit publiek-private samenwerkingsproject (PPS). In een latere fase zullen ook de effecten van andere boomkwekerijproducten worden onderzocht. Daarbij wordt geprobeerd ook een link te leggen met het groen in binnenruimten.

Instrumenten voor besluitvorming

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten waarmee de baten van groen (zogenaamde ‘Ecosysteemdiensten’) beter kunnen worden meegewogen bij beslissingen rond ontwerp, beleid en beheer van stedelijk groen. Daarnaast wordt kennis ontwikkeld waarmee boomkwekers hun sortiment beter kunnen afstemmen op het vervullen van de gewenste specifieke baten van stedelijk groen.
Boomkwekers en groenbeheerders hebben beide hun eigen specifieke kennis en expertise. Door deze kennis en expertise onderling te delen, kunnen de baten van stedelijk groen beter benut worden. In deze PPS wordt hieraan daarom apart aandacht besteed.

Doelen

Het project wil de realisatie van de baten van groen (ecosysteemdiensten) in de stad verbeteren door de bestaande wetenschappelijke en praktijk kennis te verzamelen en vertalen naar praktische instrumenten zodat de kennis effectiever toegepast kan worden door zowel planners en beheerders van groen als boomkwekers. De focus in het onderzoek ligt op de rollen van bomen en ander groen bij de thema’s klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en waterberging.

Aanpak

De PPS zal zich voornamelijk bezig houden met literatuuronderzoek dat vertaald wordt naar praktische informatie. Samen met de hbo-instelling Van Hall Larenstein zal deze praktische informatie getoetst worden.
Tijdens dit onderzoek wordt via een literatuurstudie de beschikbare wetenschappelijke kennis samengevat van de rollen die bepaalde planten, met name bomen, vervullen in de stedelijke omgeving, en hoe ze deze omgeving beïnvloeden. Deze kennis zal door studenten worden aangevuld met praktijkkennis uitgewerkt in deelthema’s. Op deze manier zet het onderzoek de beschikbare kennis rond de productie en benutting van baten van groen in de stad om in een aantal praktische hulpmiddelen voor planners, groenbeheerders en boomkwekers.

Resultaten

Voor ontwerpers, beleidsmakers en beheerders van stedelijk groen worden de volgende instrumenten ontwikkeld:

Voor producenten en handelaren van producten uit de boomkwekerij: