Project

Betere stikstofbenutting met de Aardappelsensing app

Het Limburgse grondwater is sterk belast met nitraat en bestrijdingsmiddelen. Er is al veel onderzoek gedaan naar methoden en technieken om de uitspoeling van nitraat en bestrijdingsmiddelen te verminderen. Via waardenetwerken wordt getracht de implementatie van deze methoden en technieken naar de praktijk te bevorderen. Eén van de zes waardenetwerken, die in 2015 uitgevoerd worden, is 'Betere stikstofbenutting met de Aardappelsensing app'.

Uit onderzoek blijkt dat het delen van de stikstofbemesting in meerdere giften op basis van monitoring leidt tot een betere stikstofbenutting en minder stikstofuitspoeling. Dit onderzoek is in 2012 en 2013 op zandgrond in Noord-Limburg (proefboerderij Vredepeel) en op löss in Zuid-Limburg gedaan (Van Geel et al 2014).

Toepassing in de praktijk

De toepassing van de sensoren in de praktijk verloopt tot nog toe niet vlot, omdat de omzetting van de metingen naar een praktische strooikaart nog een handmatig proces is. Daarom zijn de resultaten van dit onderzoek in 2014 verwerkt in een app, waarmee metingen met een gewassensor eenvoudig kunnen worden omgezet in een strooikaart voor een plaatsspecifiek stikstofadvies. Het systeem is klaar om op grotere schaal in de praktijk te worden toegepast.

Deze toepassing kan leiden tot een verbetering van de stikstof benutting van ca 10%. Dit betekent dat gemiddeld 25 kg stikstof per hectare minder in de bodem achterblijft na een teelt van consumptie-aardappels. De belasting van het grondwater door nitraat neemt daardoor af, terwijl de opbrengst gelijk blijft. Een bijkomend voordeel is dat een plaatsspecifieke bijbemesting uitgevoerd kan worden. Met de sensoren wordt namelijk perceelvariatie vastgesteld en op basis daarvan kan de gift variëren.

Aanpassing aan de gewasbehoefte

In het waardenetwerk 'Betere stikstof benutting met de Aardappelsensing app' gaan 12 aardappeltelers en loonwerkers in Limburg de stikstofgift delen en met gewas-sensing en de bijmest app de gift aanpassen aan de gewasbehoefte. Hierbij neemt de duurzaamheid van de aardappelteelt toe:

  • Bij een lagere N-gebruiksnorm, die in het 5e actieprogramma nitraat vanaf 2015 voor zuidoostelijke zand- en lössgronden is voorzien, wordt de best haalbare opbrengt behaald.
  • De waterkwaliteit verbetert doordat de uitspoeling van reststikstof in najaar en winter afneemt.
Screenprint Aardappelsensing app

De app vergelijkt de stikstofopname, die wordt afgeleid uit de sensormetingen met een streefwaarde voor stikstofopname. Deze is afhankelijk van de temperatuur en de opbrengst verwachting op die plaats en op dat tijdstip. De app koppelt de actuele weergegevens van het dichtstbijzijnde KNMI-weerstation aan de perceelgegevens. Uit het verschil tussen de werkelijke stikstofopname en de streefwaarde wordt een stikstofbijmestadvies berekend voor elk deel van het perceel. De output van de 'Aardappel sensing app' is een strooikaart, die de teler kan downloaden en inlezen in zijn kunstmeststrooier.

Akkerweb

De 'Aardappel sensing app' is beschikbaar via de website Akkerweb. Op deze webservice kunnen gebruikers een eigen account aanmaken en hun perceelsinformatie opslaan. Ook bestaat de mogelijkheid de perceelsinformatie te delen met collega’s, bijvoorbeeld in een waardenetwerk, in studieclubverband of met adviseurs. Akkerweb is een initiatief van Wageningen University en Research centre en Agrifirm en biedt een platform aan de agrarische sector voor het gebruik en het uitwisselen van perceelsinformatie.

Sensing aardappelpercelen kan van start gaan!

etere stikstofbenutting met de Aardappelsensing app

Op 20 mei hebben de 3 bedrijven, waar de Yara N-sensor is geïnstalleerd, een instructiebijeenkomst bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst werd een uitleg gegeven over het bedienen van de Yara N-sensor en het inlezen van de data in de AardappelsensingApp. Eén sensor, die in Zuid-Limburg is gestationeerd, zal bij een 5-tal bedrijven metingen uitvoeren in de aardappelteelt. Eén sensor is in Midden-Limburg gestationeerd en zal bij 2 bedrijven metingen uitvoeren. De derde sensor - in Noord-Limburg - zal bij 3 bedrijven metingen in het aardappelgewas uitvoeren.

De opkomst van de vroegste percelen heeft rond 15 mei plaatsgevonden. De eerste metingen vinden rond de tweede week van juni plaats; circa 3 weken na opkomst.

etere stikstofbenutting met de Aardappelsensing app

De aardappelpercelen, die dit teeltseizoen gescand worden met de Yara N-sensor, zijn ingetekend in Akkerweb. Een tiental bedrijven doet met één of enkele percelen mee. Twaalf percelen worden intensief gevolgd en er wordt ook de BemestingNavigator uitgevoerd als referentiemeting op een representatief deel van het perceel.

Gedurende de periode van meten, van begin juni tot eind juli, worden de telers begeleid door onderzoekers van PPO.
Tijdens een veldbijeenkomst eind juni/begin juli zullen de telers enkele percelen bezoeken en de resultaten bekijken.