Nieuws

Een aanpak voor een bredere toepassing van precisielandbouw: Nationale Agenda Precisielandbouw

article_published_on_label
12 mei 2020

Wetenschap, industrie en overheid hebben hoge verwachtingen van de economische en ecologische voordelen die het toepassen van precisielandbouw voor de landbouwsector biedt. Toepassen in de praktijk blijft echter nog steeds achter. Waar ligt dat aan?

Een aantal technieken van precisielandbouw blijken in de praktijk minder makkelijk toepasbaar dan vooraf werd verwacht. Van ‘plug and play’ is vaak geen sprake. Een verdienmodel voor de boer is niet altijd duidelijk. De zogenaamde ‘variabel-doseer technologie’, waarmee op akkers de inzet van productiemiddelen plaats-specifek geoptimaliseerd wordt, leidend tot betere gewasopbrengsten (in kwaliteit en kwantiteit) èn minder milieubelasting, vergt nu vanwege de complexiteit veel doorzettingsvermogen en aanzienlijke investeringen in geld en tijd. Andere precisielandbouwtechnologieën als ‘plaatsbepalingstechnologie’ en ‘bodem- en gewasmonitoring met sensoren’ worden al wel breder toegepast. We zien dit beeld niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende EU-landen.

Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw

Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was deze situatie in 2017 aanleiding om het programma Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) te starten. Doel hiervan was te komen tot een bredere inzet van precisielandbouw, door te achterhalen wat de belemmeringen in de praktijk waren. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van de knelpunten in een zogenaamde ‘Nationale Agenda Precisielandbouw’. Overheid, industrie, wetenschap en de landbouwsector moeten vervolgens samenwerken aan het opheffen van de gesignaleerde knelpunten.

In het rapport ‘Nationale Agenda Precisielandbouw: knelpuntenanalyse’ zijn de knelpunten geïnventariseerd en vertaald in doelen inclusief specifieke acties om deze te verminderen of weg te nemen. Een aantal doelen wordt reeds door de NPPL-stuurgroepleden (BOA, FEDECOM, Groen onderwijs namens Aeres, LNV, LTO, Misset en WUR) opgepakt. De komende maanden worden benut om stakeholders bekend te maken met de doelen en hen te vragen ook maatregelen en acties te nemen om zo de toepassing van precisielandbouw in Nederland te bevorderen.