Nieuws

Met Agroforestry naar klimaatbestendige landbouw en meer biodiversiteit

article_published_on_label
1 april 2019

Dat onze huidige landbouw niet klimaatbestendig is werd afgelopen groeiseizoen opnieuw bevestigd. De aanhoudende droogte zorgde voor enorme verliezen in opbrengst. Veranderingen in ontwerp en management van landbouwsystemen zijn noodzakelijk om herhaling te voorkomen. Agroforestry biedt een veelbelovend alternatief, daarom gaan onderzoekers van Wageningen University & Research de komende vier jaar samen met agrariërs en de sector de mogelijkheden en kansen van deze teeltmethode verder onderzoeken, in een landelijk onderzoeksprogramma: PPS Agroforestry (2019-2022).

Bomen en landbouw op één perceel

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij de teelt van groente, akkerbouwgewassen als aardappelen, en granen en gras gecombineerd wordt met houtige gewassen zoals fruitbomen, fruitstruiken, notenbomen of bomen voor houtproductie. In zo’n mengteeltsysteem gaan gewassen efficiënter om met licht, water en voedingsstoffen dan in monoculturen en het systeem biedt meer beschutting en voedselgelegenheid voor algemene agrarische biodiversiteit, waaronder nuttige biologische bestrijders die plaaginsecten te lijf gaan. In potentie ontstaat een weerbaarder en biodivers systeem, waarin gewassen beter beschermd zijn tegen extreem weer. Agroforestry kan bovendien bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs, omdat bomen koolstof opslaan.

Kansen van agroforestry onderzoeken

Wageningen University & Research gaat de komende vier jaar samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven de kansen van agroforestry verder onderzoeken. Zo wordt inzicht verkregen in bestaande kennis over agroforestry in Nederland en omringende landen en worden kennisgaten geïnventariseerd. Op praktijkniveau zal worden onderzocht wat de belemmeringen zijn om agroforestry systemen technisch en economisch uitvoerbaar te maken. Er zijn met name ontwikkelingen noodzakelijk op gebied van verdienmodellen, technologie ((oogst)mechanisatie, databeheer, ICT toepassingen etc.) én in de ontwikkeling van geschikte rassen voor agroforestry systemen. Daarnaast wordt in het programma gewerkt aan ontwerpscenario’s voor agroforestry, de aanleg op de akkers van de agrariërs en monitoring van de effecten van agroforestry op o.a. koolstofopslag, biodiversiteit en ziekte- en plaagdruk. In een landelijk lerend praktijknetwerk agroforestry zal een brede groep van stakeholders gezamenlijk optrekken in agroforestry onderzoek en -ontwikkeling. 

Alle deelnemende partijen zijn het er over eens: ‘de potentie van agroforestry is enorm, ook al is het op commercieel en oogst-technisch vlak een groot avontuur. We moeten aan de slag en gaandeweg kennis en ervaring gaan opdoen!’

Start project agroforestry

Het meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma (PPS) Agroforestry is een Privaat-Publieke Samenwerking tussen het ministerie van LNV en een consortium van akkerbouwers, SPIE Nederland, de Nederlandse Notenvereniging en Stichting Agroforestry Zuid-Nederland. De uitvoering ligt bij Wageningen University & Research, Open Teelten.