Project

Nieuwe fruitrassen selecteren die de consument van morgen lekker vindt

Vanaf het moment dat fruitveredelaars hun beste nieuwe kruisingen laten testen in verschillende klimaatzones van de wereld, duurt de daarop volgende selectiefase tussen de 4 tot 8 jaar. In dit publiek-private samenwerkingsproject (PPS) ontwikkelen en implementeren de partners een aanpak waarbij in het selectieproces van nieuwe rassen en selecties niet alleen gekeken wordt productie, gewasgezondheid en kwaliteit na de oogst van het ras, maar ook rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de toekomstige consument.

Aangezien het ontwikkelen van een nieuw appel- of perenras lang duurt en dus kostbaar is, is het belangrijk dat zo’n nieuw ras uiteindelijk aansluit bij de vraag van de consument wanneer het ras op de markt komt. Het kunnen bedienen van toekomstige generaties met een nieuw fruit ras wordt daarom een nieuw en belangrijk onderdeel bij de selectie van nieuwe rassen. Overigens kunnen de voorkeuren tussen consumenten verschillen en/of veranderen in de loop van de tijd. Ook daarmee moet bij de selectieprocedure rekening kunnen worden gehouden.
Hiervoor ontwikkelen de samenwerkende partners in dit project een nieuwe besluitvormingsstructuur die bijdraagt aan de selectie van nieuwe fruitrassen op een toekomstgerichte én toekomstbestendige manier.

Doel

Ontwikkelen van een selectieprogramma voor fruitrassen dat aansluit bij de Nederlandse productieomstandigheden en toekomstige consumentenvoorkeuren.

Aanpak

  • Vaststellen van de specificaties waar de nieuwe methodiek aan moet voldoen
  • Opzetten en trainen van een smaakpanel
  • Ontwikkelen en implementeren van activiteiten met scholieren
  • Opzetten van een database met informatie over de bij Wageningen Research geteste rassen en de smaakmetingen van experts en consumenten (inclusief scholieren)
  • Verzamelen van informatie over de relaties tussen de fysieke vruchteigenschappen en de smaakpercepties, de stabiliteit van smaakvoorkeuren van jongeren in de loop van de tijd en de stabiliteit van de smaakeigenschappen van rassen in de loop van de tijd.

Beoogde resultaten

  • Een toekomstgerichte aanpak voor het selecteren van nieuwe fruitrassen. Deze aanpak houdt in dat er behalve naar eigenschappen als productiviteit, gewasgezondheid en kwaliteit na de oogst, ook rekening wordt gehouden met de voorkeuren van toekomstige consumenten. Dit vergroot de kans op een succesvolle marktintroductie daardoor omdat de nieuwe fruitrassen goed aansluiten bij de wens van de (toekomstige) consument.
  • Een toepassing en voorbeeld hiervan op gebied van de ontwikkeling van een nieuw fruit ras.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.