Nieuws

WUR trekt in nieuw kenniscluster op tegen verzilting in delta’s

Gepubliceerd op
8 februari 2023

Drie kennisinstituten en drie hogescholen slaan de handen ineen om ons landbouwsysteem verziltingsbestendig te maken en zuinig en slim met het beschikbare zoetwater om te leren gaan. Ze doen dat in het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta.

De provincie Fryslân is de initiatiefnemer van het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken. Naast Wageningen University & Research (WUR), zijn Rijksuniversiteit Groningen, Deltares, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool, Hogeschool Zeeland erbij betrokken.

Minder vruchtbare grond door verzilting

Klei is zeer gevoelig voor verzilting. Eenmaal aangetaste grond heeft een slechte structuur, is minder vruchtbaar en dat zal tot lagere opbrengsten en uiteindelijk een lager inkomen van de boer leiden. De toenemende verzilting van grond- en oppervlaktewater verkleint de beschikbaarheid van water voor landbouw en andere doeleinden en vraagt om tijdige, robuuste en duurzame oplossingen.

Het initiatief is door haar combinatie van toegepaste water-, bodem- en gewaskennis uniek in Nederland, maar kan ook internationaal van grote waarde zijn. Het accent van het kenniscluster ligt op het zoveel mogelijk beperken van de impact van verzilting op basis van grondig systeembegrip en praktijkkennis (water, bodem en gewas). Hiernaast gaan de betrokken partijen kijken naar mogelijkheden voor aanpassing van teelten naar meer zilte omstandigheden. Daarvoor is het Living Lab opgericht. In dit lab werken de betrokkenen aan de ontwikkeling en evaluatie van doeltreffende maatregelen in de teeltsystemen en in het lokale en regionale waterbeheer.

Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken

De partners gaan met overheden en bedrijfsleven werken aan een Nationale Kennisagenda rond Verzilting. Het kenniscluster bevordert de samenhang en samenwerking in onderzoek en in projecten. Het kenniscluster nodigt belanghebbende partijen uit om partner te worden en actief deel te nemen aan toekomstige thematische kennistafels en ontwikkeling van de kennisagenda.