Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In september 2015 zijn door de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Het ministerie van LNV financiert onderzoek dat kan bijdragen aan een duurzamere landbouw, betere natuurbescherming, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Het ministerie was geïnteresseerd in hoe het door hen gefinancierde onderzoek relateert aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, welke bijdrage dit onderzoek kan leveren aan de doelstellingen en hoe deze bijdrage wellicht vergroot kan worden.

Relatie tussen onderzoek en SDG's

Op basis van een aantal aansprekende voorbeelden wordt de relatie tussen onderzoek en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in deze brochure verder toegelicht. De brochure bevat tevens een analyse van de financiering en publicaties van het onderzoek dat WUR de afgelopen jaren deed in opdracht van LNV. Later zal er nog een uitgebreider advies volgen op basis van de bevindingen van het onderzoek.