Kader Richtlijn Water (KRW) en gewasbeschermings-middelen

(BO-12.07-002) - De EU-Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft aan dat in 2015 grote waterlichamen schoon moeten zijn volgens de Environmental Water Quality standard. Voor kavelsloten naast behandelde percelen worden minder strenge normen gehanteerd. Daarbij verwacht KRW ook van alle lidstaten dat zij het oppervlaktewater systematisch monitoren en dat zij maatregelen nemen om de waterkwaliteit waar nodig te verbeteren. Het doel van dit thema is om een getrapte risicobeoordelingsmethodiek voor effecten in kavelsloten naast behandelde percelen te ontwikkelen.