Transitie & Innovatie

(KB-16) - Dit programma richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.

Werken aan transitie naar een duurzame land- en tuinbouw en een vitaal platteland

De samenleving verandert in een hoog tempo. Mondialisering, individualisering, veranderende schaarste verhoudingen, klimaatverandering en nieuwe technologieën hebben grote invloed op de inrichting van onze maatschappij. Ze leiden tot fundamentele veranderingen in opvattingen over de rol van betrokken publieke en private partijen, ook in de agrarische sector. Er zijn nieuwe verbindingen nodig met de markt, de omgeving en de maatschappij. Deze zijn alleen te realiseren in grotere verbanden en met medewerking van alle belanghebbenden: boeren, tuinders, landbouworganisaties, overheden, maar ook ketenpartijen en maatschappelijke organisaties.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken werkt Wageningen UR samen met deze partijen aan grensverleggende concepten voor een duurzame agrarische productie. Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis, gaat het hierbij óók om faciliteren bij het ontstaan van nieuwe samenwerking vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor meer duurzame vormen van landbouw. Het blad Syscope bericht over deze ontwikkelingen. Op internet is een boek met wetenschappelijke publicaties te vinden.

De website Transwiki biedt een digitaal platform voor uitwisseling van kennis en ervaring voor een transitie naar duurzame landbouw.