Project

Basisvoedingsmiddelen - hoe stimuleer je de gezonde keuze?

Veel gezondheidsproblemen ontstaan door een ongezonde leefstijl. Zo zijn er in de afgelopen decennia veel chronische welvaartsaandoeningen ontstaan die rechtstreeks toe te kennen zijn aan slechte eetgewoontes en gedrag van mensen. Terwijl juist een gezonde voeding een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de preventie van deze ziektes. Mensen weten vaak wel wat gezonde voeding is, maar maken desondanks niet altijd de meest verstandige keuze.

Dit project staat een holistische benadering van behoud van gezondheidsstatus voor, gebaseerd op een samenspel van succesfactoren met betrekking tot gezondheid, te weten:

  1. blijvende gedragsverandering en leefstijlaanpassingen
  2. consumptie van gezonde basisvoeding
  3. passende voedingsadviezen gericht op het individu
  4. (zelf)meetbaarheid en terugkoppeling van de resultaten van gedrags- en/of dieetveranderingen op de individuele gezondheidsstatus

Dit project ontwikkelt effectieve, op de individu gerichte gezondheid-strategieën die significant bijdragen aan gezondheidsbehoud, gebaseerd op eetpatroon met nutriëntrijke basisvoedingsmiddelen en duurzaam aangepast gedrag op individueel niveau. De techniek die ingezet wordt staat bekend onder de naam “nudging”. Nudging houdt in dat de consument gestimuleerd wordt tot bepaalde keuzes, zonder de keuzevrijheid weg te nemen. Daarbij wordt er ingespeeld op het feit dat mensen keuzes veelal onbewust maken. Eén van de manieren waarop dit kan is door een (gezond) product aantrekkelijker te maken dan een ander (minder gezond) product. De aantrekkelijkheid beperkt zich niet tot esthetische aspecten van een product, maar kan ook de plek in het schap zijn waardoor het product meer of minder bereikbaar wordt voor de consument, of de plek van het product binnen de totale productcategorie. Daarnaast ontwikkelt dit project innovatieve communicatie- en marketingconcepten gebaseerd op social marketing en nudging, die doelgroep specifiek aanzetten tot gezonder (eet)gedrag.

Innovaties

Om bovenstaande te bewerkstelligen worden de volgende innovaties ontwikkeld:

Nieuwe verbeterde non-invasieve (sensor)meettechnologie waarmee het effect van dieet en gedrag op de gezondheid van individuen kan worden gemeten en die in principe door de consument zelf kunnen worden uitgevoerd. M.b.v. nieuwe methoden bepalen “wat is gezond” op individueel niveau. Hierbij wordt gekeken naar de individuele weerbaarheid, of ‘resilience’ als gezondheidsmaat. Ontwikkeling van een nieuwe software adviestool (webtool) die op basis van de meet data inzicht geeft in de individuele gezondheidsstatus en op maat individueel advies kan verlenen over voeding en lifestyle in relatie tot een optimale gezondheid. Hierbij worden ook concrete tips en trucs gegeven over hoe de consument zo eenvoudig mogelijk dit advies kan omzetten in gedrag. Gevalideerde doelgroep-specifieke interventies of nudges, die het keuzegedrag voor basisvoedingsmiddelen positief beïnvloeden, leidend tot onder andere innovatieve marketingconcepten.

Dit is echter niet eenvoudig en vergt nieuwe kennis over “wat is gezondheid” en nieuwe innovaties die de “mate van gezondheid” op individueel niveau kunnen aangeven. Daarnaast moet er kennis opgebouwd worden met betrekking tot manieren om consumenten niet dwingend te verleiden om gezonde keuzes te maken. Hiervoor is een brede aanpak nodig, waarbij partijen nodig zijn uit zowel de agribusiness (basisvoedingsmiddelen), life sciences (gezondheid en gezond ouder worden), gedragswetenschappen (social marketing), als de sensor en ICT sector (medische diagnostiek, ICT).

Integrering

In het tweede deel van het onderzoeksprogramma worden deze stromen geïntegreerd, om tot een multivariabele aanpak voor gedragsverandering te komen, gericht op een gezonde leefstijl. Het project is onderverdeeld in drie fasen, de design- en experimenteerfase, de validatie- en opschaalfase en de implementatie- en integratiefase. In de eerste twee fasen wordt gewerkt in twee gescheiden werkpakketten. Deze zijn met name gericht op inzicht verwerven en het fysiologisch effect van basisvoeding op de gezondheidsstatus (WP1) en het directe effect van prikkels (nudges) op gezond gedrag (WP2). In de derde fase worden de twee werkpakketten uit de eerste twee fases geïntegreerd en worden deze aangevuld met het web-based motivationele programma om het individuele gezondheidsgedrag te beïnvloeden.

Om dit te realiseren trekken de kenniscentra en het bedrijfsleven gezamenlijk op in consortium-verband. Deze samenwerkingsvorm leidt ertoe dat de partners elkaar zullen kunnen versterken en creëert de meest optimale voedingsbodem om de benodigde kennis en innovaties ook op een zo efficiënt mogelijke manier te ontwikkelen. Belangrijk daarin is ook het principe ‘learning by doing’. Vanaf het begin van de samenwerking zal worden geëxperimenteerd en zullen de learnings van de eerste pilot(s) teruggekoppeld worden om volgende pilots beter en effectiever te maken.