Project

Bodemweerbaarheid in de veranderende groenblauwe ruimte

Vitale bodems zijn het fundament van de groenblauwe ruimte. Met hun opslag-, transport- en (bio)chemische transformatiecapaciteit vormen ze een belangrijke schakel in de kringloop en beschikbaarstelling van water en nutriënten.

De aanwezige ecosystemen bieden natuurlijke weerbaarheid tegen biotische en abiotische stressoren. Een onlosmakelijk onderdeel van duurzaam gebruik en ontwikkeling van de groenblauwe ruimte is daarom benutting en bevordering van de bodemgezondheid.

Om de veerkracht van de bodemgezondheid ten aanzien van deze veranderingen in klimaat en ruimtegebruik te kunnen inschatten is meer kennis nodig over de wijze waarop het bodemecosysteem reageert.

Het doel van het project is inzicht te verkrijgen in de effecten van extreme bodemvernatting op het bodemecosysteem in relatie tot bodemweerbaarheid, en methoden om deze effecten aan de hand van enzymen in de bodem te monitoren.

Werkwijze

Activiteiten in 2012 zijn:

1. Bepaling van de effecten van bodeminundatie (zoet water) op het weerbaarheidspotentieel van kleigrond tegen Rhizoctonia.
2. Bepaling van de effecten van bodeminundatie (zoet water) op het weerbaarheidsinducerend vermogen van restproducten die voorafgaand aan de inundatie in de bodem zijn gewerkt (labexperiment).
3. Bepaling van het effect van bodeminundatie op de bodemweerbaarheidsreactie na de verspreiding van Rhizoctonia in de bodem met en zonder bietenplantjes.
4. Effect van bodemontsmetting middels inundatie (zoet water) op de weerbaarheidsgerelateerde enzymsystemen.

Resultaten 2012

Alle vier de activiteiten zijn uitgevoerd.

Samengevat kan geconcludeerd worden dat de activiteiten van de bodemgebonden exochitinase en glucanase een slechte voorspeller zijn voor de mate van bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia. Hoewel eerdere experimenten (2011) uitwezen dat deze activiteiten binnen één bodemtype hoger zijn naarmate de weerbaarheid sterker is, gaat dit niet op in omstandigheden waar inundatie is toegepast. Van belang is de vaststelling dat inundatie een significant onderdukkend effect kan hebben op de door ondergewerkte organische resten opgewekte bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia.