Project

Botsende belangen voor natuur en biodiversiteit

Met het Interdepartementaal Programma Botsende belangen en remmende regels formuleert het Rijk de opgave om belemmeringen in wet- en regelgeving voor groen investerende ondernemers weg te nemen. Het project Botsende belangen voor natuur en biodiversiteit richt zich op de belemmeringen voor ondernemers en terrein beherende organisaties bij de bescherming van natuur en biodiversiteit. Uit onderzoek van het Groenfonds (Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur) blijkt dat natuurcombinaties nieuwe financieringsbronnen voor natuur kunnen opleveren. Dit past geheel in het beleid van het kabinet om natuurinvesteringen niet alleen afhankelijk te laten zijn van overheidsbijdragen en bij de ambitie van de staatssecretaris om meer burgers, bedrijven en organisaties actief bij natuur betrekken. De praktijk laat inmiddels zien dat er al veel gebeurt op het vlak van private en maatschappelijke financiering en publiek-private samenwerking. Een deel van het bestaande overheidsinstrumentarium is al gericht op natuurcombinaties: het revolverend fonds bij het Nationaal Groenfonds met laagrentende leningen. Green deals met recreatieondernemingen, of 'Building with Nature' projecten zoals de Zandmotor bij Kijkduin (zie o.a. Boonstra e.a. (2014) en Kamerbeek (2012)). Tegelijkertijd bestaan er naast bovenbeschreven financieringsbronnen ook andere mogelijkheden om natuurcombinaties te realiseren.

Ondernemers ondervinden vaak knelpunten in wet- en regelgeving die hun belemmeren om de gewenste rol in bescherming van biodiversiteit en natuur daadwerkelijk te vervullen. Met het concept Botsende Belangen benadrukt het Rijk dat knelpunten voor ondernemers echt zijn, maar ook dat de betreffende wet- en regelgeving niet zonder functie is. Er is een reden voor het bestaan van bepaalde wetten en regels. Door de botsende belangen expliciet te maken beoogt het Rijk belangen bij elkaar te brengen en gestructureerd in kaart te brengen welke belemmeringen op welke wijze weg genomen kunnen worden. Met het Interdepartementaal Programma Ruimte in regels voor Groene Groei; Botsende belangen en remmende regels formuleert het Rijk (ministeries van I&M en EZ) de opgave om belemmeringen in wet- en regelgeving voor groen investerende ondernemers weg te nemen.  Natuurcombinaties kunnen nieuwe financieringsbronnen voor natuur opleveren. Dit past geheel in het beleid van het kabinet om natuurinvesteringen niet alleen afhankelijk te laten zijn van overheidsbijdragen en bij de ambitie van de staatssecretaris om meer burgers, bedrijven en organisaties actief bij natuur betrekken. De praktijk laat inmiddels zien dat er al veel gebeurt op het vlak van private en maatschappelijke financiering en pubiek-private samenwerking. Een deel van het bestaande overheidsinstrumentarium is al gericht op natuurcombinaties: het revolverend fonds bij het Nationaal Groenfonds met laagrentende leningen. Green deals met recreatieondernemingen, of 'Building with Nature' projecten (zie o.a. Boonstra e.a. (2014). Het project Botsende belangen voor natuur en biodiversiteit richt zich op de belemmeringen voor ondernemers en terrein beherende organisaties  bij de bescherming van natuur en biodiversiteit.

Inzicht in deze belemmeringen en de mogelijkheid en wenselijkheid om deze aan te pakken, kan de faciliterende rol van de Rijksoverheid versterken. Inzicht in deze belemmeringen voor de ontwikkeling van een natuurinclusieve economie biedt EZ de mogelijkheid om te anticiperen op de mogelijke toekomstige veranderingen. In het project botsende belangen voor natuur en biodiversiteit worden overeenkomstig de door SIRA (2011) ontwikkelde methode de belemmeringen om te komen tot een natuurinclusieve economie/natuurcombinaties in beeld gebracht aan de hand van interviews met ondernemers. Op basis van concrete cases die voortkomen uit de interviews wordt samen met EZ en I&M-medewerkers nagegaan wat het mogelijke laaghangende fruit is (waar EZ en I&M veel inbreng hebben), welke van deze belemmeringen kunnen worden weggenomen en welke belemmeringen nuttig zijn. 

Publicaties