Project

Chlamydia diagnostiek

In de eerste helft van 2015 is fase 1 van het werkplan afgerond (zie werkplan en GANTT chart). Dit houdt in dat er samen met de Faculteit Diergeneeskunde vogeldierenartsen zijn benaderd voor het onderzoek, dat er een instructieworkshop is georganiseerd en dat er een sampling kit is samengesteld. Op dit moment zijn de eerste monsters ontvangen en is dus een start gemaakt met fase 2. Het project ligt op schema.  

Psittacose is een aangifteplichtige ziekte in vogels (uitgezonderd pluimvee) en wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. De bacterie komt vooral bij papegaai-achtigen voor, maar ook bij heel veel andere vogelsoorten. Via geïnfecteerde vogels kan C. psittaci worden overgedragen op mensen en longontsteking veroorzaken. Om te voorkomen dat mensen ziek worden, is het belangrijk besmette vogels op te sporen.  In de dierenartspraktijk worden regelmatig sneltesten ingezet als hulpmiddel om psittacose uit te sluiten. Het is echter onbekend hoe gevoelig deze sneltesten zijn, omdat ze ontwikkeld zijn voor de humane diagnostiek van Chlamydia trachomatis. Door het referentielaboratorium van het CVI wordt een PCR gebruikt voor het aantonen van C. psittaci. In dit project zullen de sneltesten met de PCR van het CVI worden vergeleken. Daarnaast zal worden vergeleken of de bemonsteringsmethode uitmaakt voor het aantonen van C. psittaci. Mestmonsters, cloacaswabs en choanaeswabs zullen naast elkaar worden getest om te bepalen wat de beste monstersoort is. In samenwerking met de faculteit diergeneeskunde en vogeldierenartsen in de praktijk zullen monsters worden verzameld. Dierenartsen zullen eerst via een workshop instructie krijgen over het bemonsteren van vogels, het uitvoeren van de sneltest en het insturen van monsters. Zowel positief als negatief geteste monsters zullen worden doorgestuurd naar CVI voor PCR. Daarna zullen de data worden geanalyseerd. De resultaten zullen via publicaties in bijvoorbeeld het "Tijdschrift voor Diergeneeskunde" worden gecommuniceerd met dierenartsen in de praktijk en via officiële rapportages aan EZ. Zowel de evaluatie van de sneltest als het vergelijken van verschillende monstersoorten levert informatie op over de beste manier van het uitvoeren van de diagnostiek van C. psittaci. Uiteindelijk kan met deze kennis de opsporing van geïnfecteerde vogels worden verbeterd en het aantal humane gevallen van psittacose hopelijk worden verlaagd.

Publicaties