Project

Duurzame bij

Honingbijen zijn essentieel voor diverse onderdelen van de agrarische productie door hun rol in de bestuiving van gewassen. In Nederland betreft het vooral fruitteelt, groententeelt en zaadteelt voor zowel siergewassen als groentegewassen. De gezondheid van honingbijen staat onder druk o.a. door een aantal ziekten en plagen. Op termijn is het gewenst om bestaande resistenties tegen ziekten te verhogen en te komen tot  resistentie tegen een groter aantal ziekten en plagen van de Europese.
In het Actieprogramma Bijengezondheid, op 11 november aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van EZ, wordt ‘Versnelde natuurlijke selectie van resistentie tegen de varroamijt en andere ziekten en plagen' als eerste prioritaire actie genoemd in de pijler ‘Ziekten en Plagen onder bijen’.

Samenvatting

Honingbijen zijn naast andere bestuivers essentieel voor de agrarische productie in Nederland en wereldwijd. Honingbijen worden bedreigd door een aantal ziekten en plagen. Een duurzame oplossing is een bij die meer resistentie/tolerantie heeft tegen ziekten en plagen dan nu het geval is.

Binnen dit project verkennen we welke initiatieven er zijn nationaal en internationaal om tot weerbaarder bijen  te komen; wat de voortgang is binnen die initiatieven en wat de witte vlekken zijn. Binnen het palet aan ziekten en plagen verdient de varroamijt speciale aandacht, omdat resistentie nog vrijwel ontbreekt en de plaag veel schade veroorzaakt. Mechanismen waarop resistenties tegen verschillende plagen berusten kunnen deels dezelfde zijn.

Het (internationaal) samen onderzoeken van de onderliggende erfelijke eigenschappen van resistentie in honingbijen – waar dit project de voorzet voor geeft – draagt bij aan het uiteindelijke doel: toepassing van erfelijke resistentie tegen ziekten en plagen in de bijenhouderij om daarmee de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen duurzaam veilig te stellen.

Deliverables:

  • 2014 Rapport Weerbare bij
  • 2015 Workshop en Kennisagenda Weerbare bij
  • 2016 Notitie Weerbare bij

Publicaties