Project

ECOFINDERS. Ecological function and biodiversity indicators in European soils

Biologische bodemkwaliteit vormt een cruciaal aspect van goed functionerende bodems; er is behoefte om de toestand van de bodembiodiversiteit met beleidsrelevante en economisch efficiente indicatoren te kunnen beoordelen. Daaartoe dienen methoden te worden ontwikkeld cq. te worden gestandaardiseerd. Verder is er meer kwalititatief en vooral kwantitatief begrip nodig van de relatie tussen bodembiodiversiteit en de provisie van ecosysteemdiensten door de bodem, en hoe hiertoe duurzaam bodembeheer kan worden ontwikkeld.

De bodem herbergt een enorme biodiversiteit van die ons begrip is nog steeds te boven gaat. Het kennisgebrek hangt samen met de veelal uiterst geringe omvang van bodemorganismen en hun immense diversiteit, gecombineerd met de grote heterogeniteit van hun leefmilieu op verschillende schaalniveau’s . Echter, recente vooruitgangen in de moleculaire karakterisering van bodembiodiversiteit bieden veel nieuw perspectief.

De EcoFINDERS (Ecological Function and Biodiversity Indicators in European Soils) project zal resulteren in :

  • op het wetenschappelijk niveau, het vergroten van onze kennis van bodembiodiversiteit en haar rol in regulatie van ecosysteemdiensten in verschillende grondsoorten, typen klimaat en landgebruiksvormen
  • op het technologische niveau, de standaardisatie van methoden en operationele procedures voor het karakteriseren van de biodiversiteit en het functioneren van de bodem, en de ontwikkeling van bio-indicatoren ,
  • op economisch niveau , beoordeling van de toegevoegde waarde van rendabele bioindicatoren, en van de kosteneffectiviteit van alternatieven voor duurzaam management van ecosysteemdiensten.

De biodiversiteit in de bodem bestudeerd omvat microben (archaea , bacteriën , schimmels) en fauna (protozoa , micro-arthropoden , nematoden , Oligochaeta) , en hun relatie met bovengrondse biodiversiteit.

Het onderzoek combineert drie benaderingen :

  • beschrijving van de biodiversiteit in de bodem en van de relaties tussen bodembiodiversiteit , bodemfuncties en ecosysteemdiensten , op lange termijn ecologische onderzoeksstations representatief voor de bodemtypen , klimaat en landgebruiksvormen in Europa ,
  • experimenten om de biodiversiteit patronen te identificeren , ontwikkeling van beleidsrelevante en kosten-efficiënte bioindicatoren, en testen van hypotheses met betrekking tot relatie tussen biodiversiteit en bodemfuncties ,
  • opzetten van een databank voor bodembiodiversiteit op Europees niveau , en uitvoeren van modellenstudies om relaties tussen biodiversiteit en bodemfuncties te ontcijferen, en bijdragen aan benaderingen om ecosysteemdiensten economisch te valueren.

In dit Europese project , gecoördineerd door INRA , zijn 23 partners uit 10 Europese landen plus China verenigd, met expertise in de ecologie , biodiversiteit , milieu-economie , modellering , bio-informatica en database management .

Publicaties