Project

Ecosysteemdiensten: Waterpark Het Lankheet

In heel Europa stelt het huidige (agrarisch) landgebruik de waterbeheerders voor grote problemen zoals overstromingen, verdroging, vermesting en vervuiling.

Klimaatsverandering zal de problematiek voor de waterbeheerders en de landgebruikers alleen nog maar vergroten door nattere lentes, drogere zomers, zeespiegelstijging en een grilliger neerslagpatroon. De huidige oplossingen zijn vaak monofunctioneel en contraproductief voor andere functies.

Deze praktijkpilot draait om een samenhangende innovatie van waterbeheer en landgebruik. Het project dient aan te tonen dat waterberging ecologisch en economisch goed kan worden gecombineerd met verdrogingsbestrijding en natuurontwikkeling. Dit kan door het te bergen water van de Buurserbeek eerst te zuiveren in wetenschappelijk opgezette ‘constructed wetlands’ met riet. Deze pilot dient als voorbeeld voor grootschalige implementatie van deze nieuwe vorm van landgebruik. Riet kan gebruikt worden als biomassa voor energie.

In de eerste fase van dit project (2005-2009) is duidelijk geworden dat zowel N als P zeer efficient gezuiverd kunnen worden. Daarnaast blijkt de productiviteit in 4 jaar tijd van 2 riet ton/ha opgelopen naar 20 ton/ha. In fase 2 is de vraag welke processen verantwoordelijk zijn voor deze zuivering: opname door riet, vastlegging in de bodem en denitriciatie. Daarnaast is de vraag of de rietproductie nog hoger kan worden (meer inkomsten).

Werkwijze

2011-2012: m.b.v. debiet proportionele sampling van ingaand en uitgaand oppervlaktewater, jaarlijkse biomassaproductie, gewas en bodem analyses N&P-budgetten opstellen om zodoende inzicht te krijgen in de belangrijkste zuiveringsprocessen.

2011-2012: Twee workshops voor marktpartijen (hoe kijken zij tegen het Lankheet-cocept aan en hoe zouden zij het invullen in hun beheersgebied): analyse hiervan en op basis daarvan en gerichte communicatie en acquisitie het Lankheet-concept opschalen naar delen in Nederland.

2013: analyse greenhouse gasses gedurende het jaar (CH4 & N2O)

Publicaties