Project

Europese afspraken HNV farming

High Nature Value farmland (HNV) is landbouwgrond met hoge natuurwaarden. Behoud en bescherming van HNV is een doelstelling in het EU Biodiversiteitsactieplan en het Europese Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Dit project heeft als doel om tot verdere invulling van het Nederlandse commitment aan pan Europese afspraken over HNV farming te komen. Uiteindelijk is het belangrijkste doel van het HNV-concept om de agrobiodiversiteit op boerenland met hoge natuurwaarden te beschermen.

Het areaal HNV in Nederland is door Elbersen en van Eupen (2008) in kaart gebracht. Zij schatten in dat ongeveer 16% van de gebruikte landbouwgrond beschouwd kan worden als HNV. Om verdere stappen naar integratie van HNV in het Nederlandse beleid te nemen, moet eerst het bestaande HNV kaartmateriaal kritisch tegen het licht gehouden worden.

Zowel voor de identificatie en monitoring als voor beleidsmaatregelen ter ondersteuning van goed beheer van HNV moet worden nagegaan in hoeverre bestaande beleidsmaatregelen HNV reeds bedienen en / of in de toekomst als zodanig ingezet kunnen worden. Tegelijkertijd moeten lacunes in de bestaande beleidsinstrumenten gesignaleerd en opgelost worden.

Aanpak en tijdspad

Fase 1 Identificatie

 •  Verduidelijking  doelen / gebruik/ status HNV-kaart (ook in relatie tot het nieuwe GLB)
 •  Vaststellen ruimtelijke schaal voor HNV identificatie
 •  Finetuning HNV kaart Nederland.

Fase 2 Operationalisering  monitoring

 • Analyseren in hoeverre aansluiting plaats kan vinden bij bestaande monitoringsactiviteiten (op het gebied van soorten, habitats en (agrarisch) beheer) .
 • Analyseren van de mogelijkheden voor het ontwerpen van een eenvoudig te monitoren HNV-indicator.

Fase 3 Borging van goed beheer via beleid

 • Ruimtelijke borging: Verkend wordt waar HNV aansluit bij bestaande gebiedscategorie├źn en waar dat niet het geval is
 • Analyse  van instandhoudings- en beheersbehoeften HNV typen           
 • Koppeling tussen beheers- en instandhoudingsbehoeften  van HNV-typen en SNL-beheertypen (agrarisch natuurbeheer en natuur) en kwaliteitsniveaus
 • Mogelijkheden binnen het nieuwe GLB

Fase 4  Integratie en rapportage

In deze fase worden de bevindingen van voorgaande fasen geïntegreerd en aanbevelingen voor de verdere uitvoering gedaan. Tevens wordt de rapportage in deze fase afgerond.

Resultaten

De resultaten van dit project bieden het ministerie van EZ concrete handvatten hoe met HNV om moet worden gegaan, zowel wat betreft monitoring als borging via beleid. Op basis van de resultaten van het project kan het ministerie verdere stappen zetten in het operationaliseren van het begrip HNV. Dit is in toenemende mate van belang, aangezien de EC plannen heeft om de prestaties, ook op het gebied van natuur en milieu, van het gehele GLB te monitoren. HNV zal dan een belangrijke indicator voor de effecten op biodiversiteit zijn.

Producten

 1. Verfijnde HNVkaart Nederland (april 2012).
 2. Rapportage waarin het operationaliseren van de monitoring en beleidsondersteuning van HNV toegelicht worden, inclusief lijst van aanbevelingen (juli 2012).

Publicaties