Project

Evaluatie Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en Standaard Dataformulier rapport en advies

Dit project betreft de evaluatie van de rapportages op grond van de EU Vogel- en Habitatrichtlijn, dit met als doel om een advies te geven over gewenste verbeteringen in de informatievoorziening (o.a. monitoring en onderzoek) t.b.v. desbetreffende rapportages.

In 2013 is door EZ gerapporteerd aan de EC op grond van artikel 17 van de Europese Habitatrichtlijn (de HR rapportage) en op grond artikel 12 van de Vogelrichtlijn en is ook het Standaard Dataformulier Natura 2000 opgeleverd. Dit zijn omvangrijke rapportages, waarbij uit diverse informatiebronnen (data, dossiers, expertkennis, etc.) wordt geput. In 2014 worden deze rapportages geĆ«valueerd, dit wat betreft inhoudelijke aspecten (bv. de toegankelijkheid en kwaliteit van data/informatie), procesmatige en procedurele aspecten (bv. tijdigheid en transparantie) en ook technische aspecten (b.v. functionaliteit van de reporting tools). Op basis van deze evaluatie wordt advies gegeven voor verbeterpunten voor de volgende rapportageperiode.

Resultaat

WOt-interne informatie

Publicaties