Project

Evaluatie Schieraaluittrek

Het doel van dit project is het evalueren van de effecten van de maatregelen uit 2009-2011 op de sterfte van schieraal tijdens de uittrek in de grote rivieren.

Doelstelling

De palingstand neemt al decennialang af. Schieraal die in rivieren naar zee trekt, ondervindt extra sterfte door vooral de visserij en waterkrachtcentrales.

In de jaren 2009-2011 zijn maatregelen getroffen voor aalbeheer, zoals sluiting van de palingvisserij in najaar 2009 en 2010 en totale sluiting in kader van dioxineverordening in 2011. Daarnaast is het beheer bij waterkrachtcentrales veranderd. Het Nederlandse aalbeheerplan heeft grote gevolgen gehad voor de visserijsector en de handel in paling. Daarom is een gedegen evaluatie van het aalbeheerplan gewenst.

Het doel van dit project is het evalueren van de effecten van de maatregelen uit 2009-2011 op de sterfte van schieraal tijdens de uittrek in de grote rivieren. Hiermee levert dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming voor het herstel van de aalstand door het Ministerie van EL&I. De resultaten worden ook gebruikt voor een rapportage aan de Europese Unie.

Het onderzoek wordt gebaseerd op bestaande datasets van de Waterdienst en IMARES van gezenderde schieralen tijdens 2002-2008 (de T0 situatie), onderzoek van de Waterdienst tijdens 2009-2011 en 300 gezenderde schieralen die in het kader van dit onderzoek door IMARES in 2010 en 2011 zijn uitgezet. Naast de sterfte door visserij worden ook sterfte door waterkracht en overige sterfte bepaald door middel van het zenderonderzoek.

Werkwijze

De gegevens van zenderonderzoek uit 2002-2006 in de Maas (door Imares) en in 2005-2008 in de Rijn (door de Waterdienst) worden gebruikt als T0.

Gegevens van schieraalonderzoek in najaar 2010 en 2011 in de Nederlandse Maas (door Imares) wordt gebruikt als T1. Ook gegevens van de Waterdienst van onderzoek naar de gezenderde schieraal in de Rijn en Maas in 2010 en 2011 worden gebruikt als T1.

In het voorjaar worden T0-T1 analyses uitgevoerd.

Resultaten

De resultaten en aanlyses zijn integraal opgenomen in de rapportage over BO 12.04-001-018 (Bierman SM, Tien N, van de Wolfshaar KE, Winter HV, de Graaf M, 2012. Evaluation of the Dutch Eel management Plan 2009-2011. IMARES Report number C067/12). Daarnaast zijn de resultaten van de Maas-telemetriestudie in meer detail gerapporteerd binnen de rapportage over BO 12.04-001-006 (Griffioen, A.B., van Keeken, O.A., Winter H.V., 2013. A telemetry study for migrating silver eel (Anguilla anguilla L.) mortality estimations in the River Meuse in 2010 – 2012. IMARES Report C028/13). Tevens wordt er momenteel gewerkt aan een mansuscript waarvan het de bedoeling is om als wetenschappelijk artikel te publiceren.

Publicaties