Project

Goede grond voor waterbeheer

Zowel op Europees niveau (EIP, Horizon2020) als op nationaal niveau (Deltaprogramma, KRW) wordt gewezen op de bijdrage die de bodem kan leveren aan het behalen van de wateropgaven. In het recente verleden zijn tal van pilots uitgevoerd, maar in de pilots wordt geen monitoring of modelberekening uitgevoerd die uitwijzen wat de maatregelen opleveren voor het watersysteem. Door enkele kennisinstellingen, waterbeheerders en het bedrijfsleven is een onderzoeksinitiatief opgestart om te voorzien in de kennisleemten.

'Goede grond voor duurzaam waterbeheer' beoogt aanvullend en verdiepend onderzoek aan een onderzoeksinitiatief van een consortium van kennisinstellingen, waterschappen en STOWA waarin effecten van praktijkmaatregelen gericht op bodemverbetering worden gekwantificeerd. In 'Goede grond voor duurzaam waterbeheer' worden modelanalyses uitgevoerd van de effecten van bodemverdichting en worden effecten op waterhuisding (perceel, stroomgebied), gewasproductie en milieubelasting. Het draagt bij aan het inzicht voor de opgaven in het Deltaprogramma, het Deltaplan Agrarisch waterbeheer, de Kaderrichtlijn Water en het mestdossier (Nitraat Actieprogramma). 

Resultaten

  • Kennis en inzicht in het effect van bodemverdichting op waterhuishouding, gewasproductie en milieubelasting, verdiepend en aanvullend aan de resultaten van praktijk pilots waaraan door een consortium praktijkonderzoek wordt uitgevoerd
  • Resultaten van rekenvarianten op perceelsschaal (fase 1)
  • Tussenrapportage van fase 1
  • Resultaten van praktijkscenario's (fase 2)
  • Resultaten van de opschaling naar de ruimtelijke schaal van een stroomgebied (fase 2)
  • Rapport en artikel in populair vaktijdschrift (fase 2)

Publicaties