Project

Goede mestbenutting belangrijk

Veehouderij speelt een belangrijke rol in de voedselproductie. Mest is een belangrijk nevenproduct als leverancier van organische stof en van nutriënten. Afhankelijk van het veehouderijsysteem, wordt 60 – 95 van de opgenomen nutriënten weer uitgescheiden via mest en urine. De benutting van mest is vaak slecht, waardoor de bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid verslechtert en de opbrengst van gewassen tegenvalt. Verder heeft verspilde mest een negatief effect op het milieu.

Een betere mestbenutting zal opbrengsten verhogen en daarmee de behoefte aan land, grondstoffen en fossiele energie kunnen beperken, omdat de nutriënten beter worden gebruikt. Ook zullen door een betere benutting de schadelijke emissies naar bodem, water en atmosfeer sterk verminderen.

Een slechte benutting van mest komt voort uit slechte verzameling, opslag, behandeling en transport, maar ook omdat de samenstelling voor plantenvoeding niet optimaal is, het tijdstip of de methode van toediening slecht is. Ook wordt mest nog voor niet- landbouwkundige doelen gebruikt, vooral als brandstof of het wordt gewoon gedumpt. Dat laatste is vaak ook een gevolg van de ruimtelijke scheiding tussen de plaats waar veevoer wordt geproduceerd en waar het vee wordt gehouden.

In kaart brengen van mestmanagement

Er is een grote variatie in de manier waarop met mest wordt omgegaan  tussen regio’s, landen en continenten. Om goede maatregelen te nemen, moet de aard van het mestmanagement bekend zijn. Er is nog onvoldoende gedetailleerde informatie beschikbaar om een goed beeld te vormen.

Dit project wil:
a) een nieuwe methode ontwikkelen om verschillende databronnen te combineren om daarmee -
b) een wereld-dekkende betere kaart te kunnen maken van het huidige mestmanagement en het gebruik als meststof,
c) regio specifieke problemen en zinvolle acties identificeren en
d) de effecten op landbouw en milieu te kunnen berekenen.
Het project is onderdeel van het IPOP programma "Sustainable and Smart Food Supply" en zal samenwerken met het ministerie van Economische Zaken, de Food and Agriculture Organisation en universiteiten in Vietnam en Kenia.

Daarnaast werkt het project nauw samen met de “Livestock and Manure management Component van de Climate and Clean Air Coalition" (CCAC). De CCAC is een multi gouvernementele organisatie die zich richt op de vermindering van de zogenoemde Short Lived Climate Pollutants, waarvan methaan één van de belangrijkste is. Ook in het CCAC project is er sterke behoefte aan een goed overzicht van manure management en de berekening van emissies. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met IIASA en ILRI in de ontwikkeling van de Livestock-GEO-Wiki, een interactieve website met informatie over veehouderijsystemen.

Meer informatie op de Engelse projectpagina.