Project

Groen voor Gezondheid

Het onderzoek naar de relatie tussen groen en gezondheid heeft in de laatste decennia een grote vlucht genomen. Dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid van de lokale bevolking lijkt voor de Nederlandse situatie inmiddels genoegzaam aangetoond.

Er is een relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid van lokale bevolking  (De Vries et al., 2003; Maas et al., 2006; Maas et al., 2009a; Van Dillen et al., 2012).

In andere landen in Noordwest-Europa wordt, voor zover hier onderzoek naar gedaan is, veelal eenzelfde soort relatie gevonden (UK: Mitchell & Popham, 2007 & 2008; Denemarken: Nielsen & Hansen, 2007; Stigsdotter et al., 2010; Zweden: Grahn & Stigsdotter, 2003).

Ook is er in Nederland epidemiologisch onderzoek gedaan waarin gekeken wordt naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en mogelijke mediërende factoren: mate van lichamelijke activiteit (Maas et al., 2008; De Vries et al., 2013), mate van stress (Van den Berg et al., 2010; De Vries et al., 2013), mate van sociale cohesie in de buurt (Maas et al., 2009b; De Vries et al., 2013).

Hoe waardevol dit type onderzoek ook is, het kent een aantal beperkingen. Een eerste beperking is dat het cross-sectioneel of correlatief onderzoek is. Dit betekent dat de causaliteit van de gevonden relaties niet eenduidig kan worden vastgesteld, en zelfs de omgekeerde richting kan hebben: van gezondheid naar groen (Hartig et al., in press).

Een tweede punt is dat het werkingsproces achter de (eventuele) gezondheids­bevorderende effecten van (contact met) groen nog vrij onduidelijk is. Een derde punt, dat hier sterk mee samenhangt, is dat ook niet bekend is welk type groen met name bepaalde gezondheidsbevorderende effecten heeft, onder welke randvoorwaarden en voor wie (Velarde et al., 2007; De Vries, 2011;  Bratman et al., 2012; Van den Berg, 2013).

Binnen een in 2015 nieuw te starten Kennisbasisprogramma voor de Groen-Blauwe ruimte wordt de relatie tussen Natuur en Gezondheid als een belangrijk (nieuw) thema gezien. Vooruitlopend op dit nieuwe programma wordt in 2014 een kennisagenda voor dit thema opgesteld en worden prioritaire onderzoeksvragen geformuleerd. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de kennisagenda met de bijbehorende onderzoeksvragen ook op draagvlak binnen de medische sector kunnen rekenen, waardoor de gewenste samenwerking met onderzoeksorganisaties uit deze sector een goede kans heeft om tot stand te komen.

Deliverables

Meerjarig KB-projectplan/onderzoeksprogramma Groen voor Gezondheid

Publicaties