Project

Haalbaarheid duurzame eiwitproductie met microalgen

Bevolking en vleesconsumptie stijgen. Daarmee neemt de vraag naar eiwitten sterk toe. De ontwikkeling van nieuwe, duurzame eiwitproductiesystemen is van groot belang. Dit project beoogt het bieden van concrete inzichten in algenproductiesystemen als alternatieve eiwitbron.

Doelstelling

De wereldbevolking groeit naar maar liefst negen miljard mensen in 2050. De vleesconsumptie neemt in 2030 met 60% toe ten opzichte van 2000. Zo luidt de verwachting van FAO. Daarmee zal de vraag naar eiwitten het komende decennium sterk stijgen. Daarom zijn nieuwe, duurzame eiwitproductiesystemen naast het ombuigen van ons verbruik van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten, van groot belang. Het project “Duurzame eiwitproductie met algen” onderzoekt of algen betekenisvol kunnen bijdragen aan de oplossing van de eiwitproblematiek. Het doel is het bieden van concrete inzichten in algenproductiesystemen als alternatieve eiwitbron.

Resultaten

Een eerste model is ontwikkeld voor geintegreerde productie van algen in combinatie met energie. Voor evaluatie van de duurzaamheid van algenkweeksystemen lijkt de MFA-methodiek een geschikte methode. In 2013 zal dit verder worden uitgewerkt, waarbij naast stikstof tevens fosfor, koolstof en energie zullen worden meegenomen.

Pilot Energierijk

Verder is vanuit dit project ondersteuning verleend aan de pilot Energierijk van Acrres in Lelystad. Dit loopt door in 2013. Literatuuronderzoek naar beschikbare oogstmethoden is verricht. Duurzaamheid van de pilot Energierijk is berekend. Eerste resultaten zijn alleen van de stikstofstromen bekend.

Ontsluiten eiwitten

Voor het verwijderen van het vet en het opwerken van eiwit uit algen is het openbreken van de cellen van groot belang. Uit dit onderzoek is gebleken dat de cellen het beste kunnen worden opengebroken met homogenisatie, een kogelmolenbehandeling of wals.  Afhankelijk van de soort alg (en celwandstructuur) is homogenisatie meer of minder effectief.

Het kweken van microalgen is een vorm van duurzame primaire productie en past om die reden goed binnen het kader van duurzame landbouw. Microalgen bestaan voor ongeveer 40% uit eiwitten en zijn dan ook uitermate geschikt om eiwitten mee te produceren.

Dit project opent nieuwe mogelijkheden voor brede toepassing van algeneiwit in (fish) feed, groene chemicaliën en foodtoepassingen. Bij de grootschalige productie van biodiesel uit algen komt een grote hoeveelheid eiwitfractie vrij (tot 40%). Dit onderzoek biedt de verwaarding van deze en andere binnen het project beschikbare eiwitfracties. Per toepassing stellen onderzoekers de economische en technologische haalbaarheid vast in overleg met (industriële) partners.

Dit project sluit goed aan bij de agenda’s van de topsectoren Agrifood, Tuinbouw en Uitgangsmateriaal en Chemie waarin ook aandacht wordt besteed aan het eiwitvraagstuk. De presentatie van projectresultaten vindt plaats middels minimaal vijf congressen en vier wetenschappelijke publicaties.

Plan van Aanpak

  1. Markt en businesscases (desk study)
  2. Ketensysteemontwerp (desk study, model)
  3. Productie (experimenteel onderzoek)
  4. Oogst en verwerking (experimenteel onderzoek)
  5. Eiwitkwaliteit en -functionaliteit (experimenteel onderzoek)

Dit multidisciplinaire project is een nieuwe samenwerking tussen AFSG, IMARES, PRI / PPO en SSG op het gebied van productie, verwaarding  en sociaal-economische aspecten van algeneiwit.

Zie ook: