Project

Insecten als duurzame diervoedergrondstof

De groeiende wereldbevolking en de daarmee groeiende behoefte aan voeding en in het bijzonder eiwitten is één van de drivers van dit programma. Naar verwachting zal de vraag naar vlees en vis in de komende 10 jaar verdubbelen, o.a. onder invloed van de toenemende welvaart in de BRICs landen.

Het is de vraag of de draagkracht van de aarde voldoende is om op een duurzame wijze aan de vraag naar eiwitten te kunnen voldoen. Insecten kunnen een belangrijke rol vervullen om biomassa om te zetten naar hoogwaardige eiwitten. Insecten kunnen gevoerd worden met organische reststromen en daardoor deze reststromen tot hogere waarde brengen.

Insecten worden al decennia lang op relatief kleine schaal geproduceerd. Willen insecten een duurzame alternatieve (diervoeder)grondstof worden dan zijn betrouwbare grootschalige productiesystemen noodzakelijk, om de juiste combinatie van volumes en interessante kostprijzen te bereiken. Nieuwe innovatie productiesystemen dienen ontwikkeld te worden waarbij schaalvergroting en automatisering belangrijk zijn zodat insecten geproduceerd kunnen worden op een duurzame en economisch concurrerende wijze.

Internationaal maar ook nationaal is de kennis over de productie van insecten zeer versnipperd. In 2015 zal binnen WUR een netwerk worden gevormd om de kennis binnen WUR op het gebied van insecten beter te bundelen en meer samenhang te brengen in het onderzoek en de agendering van onderzoek, en op een meer coherente wijze te kunnen samenwerken met externe partijen.

Daarnaast neemt Wageningen UR initiatief om een Europees netwerk op te zetten (van bedrijfsleven en kennisinstellingen) via een zogenaamde EU-COST actie. Doel is om kennis omtrent de productie van insecten en het gebruik van insecten als duurzame (diervoeder) grondstof op te bouwen en te delen.

Publicaties