Project

INSPIRE

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat Ruimtelijke Ordening (RO)-plannen conform de Nederlandse standaard voor RO (IMRO), moet worden ontsloten en uitgewisseld. Dit is zo specifiek in de wet opgenomen plannen uitwisselbaar te maken (programma DURP). Deze lijn is door te trekken naar informatie over de Bodem.

De standaardisatie van bodemkennis gebeurt nu op verschillenden niveaus; NEN3610, de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en INSPIRE (infrastructuur voor ruimtelijke informatie). Voor het werkveld is het van cruciaal belang dat deze goed op elkaar worden afgestemd. Een goede integratie is pas mogelijk als standaardisatie heeft plaatsgevonden.

Doel van dit project is bodemkennis uitwisselbaar maken voor multidisciplinaire kennisintegratie, zodat informatie over bodem en ondergrond een integraal onderdeel wordt in het planvormingsproces voor duurzame gebiedsinrichting.

Resultaten

INSPIRE: De Implementing Rules en bijbehorende richtlijnen zijn dit jaar formeel geaccordeerd. De Implementing rules zijn eind 2013 door de EU in het comitology proces aangenomen. In december zijn de onderliggende documenten gepubliceerd.

Geonovum: Er is actief geparticipeert in de Klankbordgrope INSPIRE die het traject van de Implementatie van INSPIRE in NL ondersteunt. Daarnaast is bijgedragen in het stelseloverleg van informatiemodellen waarvan de regie bij Geonovum ligt.

IMBRO: Voor Bodem is het nog maar beperkt relevant in 2014. Wel is eind 2014 het proces opgestart de bodemdata in het kader van INSPIRE-verplichtingen beschikbaar te maken.

Er is een paper ingediend getiteld "Use of Geo-Information in Environmental Policy: Limitations, Advantages and Challenges" voor het International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS). begin 2014 is deze geaccepteerd. Hierin is INSPIRE één van de beschreven use-cases.

De op 21 oktober aangenomen data specificaties voor Annex II en III, waaronder die voor Bodem (Soil V3.0 rc3), zijn op 13 december gepubliceerd op de INSPIRE website van het JRC: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_SO_v3.0rc3.pdf