Project

KD-2017-150 Kosten 2e aanvulling Unielijst invasieve exoten

Per 1 januari 2015 is een EU-verordening (1143/2014) voor invasieve exoten in werking getreden. Het gaat hierbij om soorten die schade (kunnen) toebrengen aan biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten. Sinds 3 augustus 2016 is een Unielijst met invasieve exoten van EU-belang van kracht, waarvoor verboden en verplichtingen gelden, zoals: een import-, handels-, kweek- en bezitsverbod en de plicht tot bestrijden van soorten van Uniebelang, zodra deze worden aangetroffen in de lidstaten.

Op dit moment bereidt de Europese Commissie een tweede update van de Unielijst voor. In totaal komen maximaal 11 soorten in aanmerking voor deze tweede update. In de beschikbare risicobeoordelingen is informatie beschikbaar over de schadelijkheid van de soorten in de EU en Nederland. Om in Brussel een goed onderbouwd standpunt in te kunnen nemen over deze soorten heeft het Ministerie van EZ echter ook behoefte aan inzichten in de kosten van regulering van deze soorten voor Nederland.

Deze studie heeft tot doel om per soort zicht krijgen in de kosten van regulering (= opname op de Unielijst). Het gaat hierbij om de directe en indirecte kosten van regulering; met inbegrip van:  1) Handelswaarde (waar mogelijk opgesplitst in import, export en nationale productie); 2) De beschikbaarheid van goede alternatieve handelssoorten die de potentiĆ«le Unielijstsoort zouden kunnen vervangen, 3) De sociale kosten, bijvoorbeeld particulieren die soorten niet meer kunnen kopen en, als ze deze al in bezit hadden, alleen onder voorwaarden mogen houden; 4) De eventuele cultuurhistorische waarde van soorten; 5) Eventuele andere relevante kosten.

Publicaties