Project

KD-2018-001 Nadeelcompensatie visserijvrije zones

Het Ministerie van LNV heeft het beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om te onderzoeken of op locaties bij kunstwerken als stuwen, sluizen en gemalen waar voorzieningen voor vismigratie zijn getroffen, tot de instelling van een generieke visserijvrij zone (VVZ) kan worden overgegaan. Deze zone zal ongeveer 250 m. ten opzichte van het kunstwerk zijn.

Het ministerie van LNV overweegt het instellen van generieke visserijvrije zones rondom vismigratievoorzieningen. Dit kan betekenen dat gedupeerde vissers recht hebben op een vergoeding. Dit project onderzoekt mogelijke vergoedingssystematieken voor vissers. Hiernaast wordt een raamwerk voor de berekening van de hoogte van de vergoeding voor vissers ontwikkeld en een raming van de totale kosten van de maatregel.

Publicaties