Project

Kennisagenda Natuurinclusieve Landbouw

Dit project heeft ten doel om in de dynamische beleidscontext van het agrarisch natuurbeheer, gemeenschappelijke landbouwbeleid en natuurinclusieve landbouw maximale kennisbijdrage bijdrage te leveren aan de beweging naar natuurinclusieve landbouw.   

In dit project worden de leerervaringen en kennis uit de verschillende initiatieven en ontwikkelingen gebundeld en vertaald naar een kennisagenda: waar staan we nu wat betreft de kennis over natuurinclusieve landbouw en welke kennis heeft het beleid en de sector op korte en middellange termijn nodig? Focus moet liggen bij toepassingsgerichte praktijkkennis:

  • Wat weten we al over concrete agro-ecologische maatregelen die boeren kunnen nemen, in het kader van de gewenste transitie
  • Waar gebeurt wat (overzicht en beschrijving van de innovatieve projecten, waar werken ze aan, welke kennis levert dat op,.)
  • Welke indicatoren kunnen bij de vernieuwende initiatieven gemonitord worden, als basis voor opbouw kengetallen in groene KWIN
  • Waar zitten hiaten, op welke aspecten zijn experimenten, praktijkonderzoek etc. gewenst
  • Hoe is/kan de huidige kennis gevaloriseerd worden en doorwerking krijgen
  • Relatie leggen met afronding indicatorenwerk en met project Groene Kwin

    Publicaties