Project

Kritische Succesfactoren Vleeskalveren

De SDa constateert in haar rapportage over 2014 dat het percentage kalverbedrijven in het actiegebied lager is geworden en nu vergelijkbaar is met de andere diersectoren. Zorgwekkend vindt de SDa dat geen verdere daling wordt gezien in het aantal bedrijven in het signaleringsgebied voor de verschillende typen van kalverbedrijfstypen. Dit blijft een punt van zorg voor deze sector en vraagt volgens de SDa om aanvullende maatregelen.

Dit project voert verkennend onderzoek uit naar de kritische succesfactoren van bedrijven met een laag antibioticumgebruik in de vleeskalverhouderij. Deze kritische succesfactoren worden vertaald naar een effectieve aanpak en effectieve verbetermaatregelen om tot een gewenste reductie in antibioticumgebruik te komen op bedrijven met een hoog gebruik. Vervolgens wordt de methode doorontwikkeld om ten dienste te staan van de gehele vleeskalverensector. Het projectresultaat is een kennisimpuls voor veehouders om stappen te zetten naar een verdergaande reductie in gebruik. Het levert tevens aanbevelingen voor beleidsmakers (overheid, sectoren) voor ondersteuning van de gewenste transities. Het projectvoorstel is op vergelijkbare wijze opgezet als het projectvoorstel naar kritische succesfactoren in de pluimveehouderij.

Publicaties