Project

Met individueel diermanagement inspelen op natuurlijke variatie in de Veehouderij

Wat is de meerwaarde van het gebruik van real time gegevens over individuele koeien? En wat voor methoden kan een veehouder dan het beste gebruiken? Op deze vragen probeert Livestock Research antwoord te krijgen.

Doelstelling

Internationale ontwikkelingen in de veehouderij zijn gericht op voldoende veilig voedsel en duurzaam gebruik van goederen binnen de agrovoedselketen. Nederlandse veehouders moeten concurreren op de wereldmarkt. Een gevolg hiervan is het streven naar uniformiteit om zo kosten te besparen. Iedere veehouder weet echter dat er een grote natuurlijke variatie is tussen dieren. Een alternatieve weg is inspelen op die variatie door dure productiemiddelen als voer, mest, transport en arbeid gerichter in te zetten.

Individueel meten:

De huidige sensor- en informatietechnologie maakt het mogelijk om individuele gegevens van koeien met meer precisie te meten en te registreren. Deze aanpak heet Precision Livestock Farming (PLF).

Doel van dit project is de toegevoegde waarde van ‘real time’ data van individuele dieren, te onderzoeken, onderbouwen, implementeren en de praktische toepassing ervan te stimuleren. Daarbij zijn de hoofdvragen:

  • Hoe kun je toegevoegde waarde creëren in dierlijke productieketens met ‘real time’ gegevens van individuele dieren en bedrijven? •    Welke methoden voor dieridentificatie, locatiebepaling, en andere sensortechnologieën zijn hierbij effectief?
  • Welke dataopslag, -uitwisseling en -verwerking van ‘real time’ gegevens is effectief?

Plan van aanpak

Het Smart Dairy Farming (SDF) project heeft in 2012 vooral in het teken gestaan van het verkennen van (a) de samenwerkingsverbanden (ketenpartijen, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en melkveehouders) in en buiten het SDF project, (b) de uitrol van het project richting melkveebedrijven (waaronder Dairy Campus) en (c) de mogelijkheid van toepassing van sensoren en modellen om op deze bedrijven de gewenste verbeterstappen te kunnen realiseren.

Resultaten

Er is een selectie gemaakt van melkveebedrijven die betrokken worden bij het project, een keuze is gemaakt over waar de focus op ligt bij deze bedrijven en de installatie van apparatuur voor het verzamelen en delen van informatie op deze bedrijven is in gang gezet.

Plannen zijn geformuleerd (en sommige van de projecten zijn al gestart) rondom de aspecten van ketentransparantie en het model voor handmatig signaleren van voeropname, voortplanting en diergezondheidsafwijkingen. Bij het ontwikkelen van een model speelt de data een cruciale rol.

Publicaties