Project

Metropolitan Data and Diagnosis (MDD) (InvT.)

Veel steden in Europa hebben de ambitie om een sustainable, green en healthy city te zijn. Instrumenten, data en kennis zijn bij steden zelf echter vaak gefragmenteerd beperkt beschikbaar en externe informatie worden verspreid aangeboden over een breed scala aan kennishouders, vanuit een veelheid aan databronnen en met moeilijk te interpreteren en af te wegen indicatoren.

Om een inschatting van de bestaande problematiek binnen en tussen steden te kunnen schetsen en om te kunnen komen tot een inschatting welke maatregelen prioriteit hebben, en op welk ruimtelijk niveau (stad, wijk, buurt), zijn tools nodig die met behulp van een set aan (basis) indicatoren een ge├»ntegreerd beeld schetsen van de noodzaak, kansen en bedreigingen van de betreffende kwesties. 

De primaire doelstelling van dit project is om te onderzoeken hoe het concept  van een Green Diagnosis kan worden doorontwikkeld tot een praktisch toepasbare benadering die het mogelijk maakt om voor metropolitane gebieden beschikbare data en tools  in te zetten waarmee in in een kort tijdsbestek een relevante groene diagnose met en voor een stad te kan worden gerealiseerd.

Secundaire doelstelling is om op een voor steden gewenste en bruikbare manier de kennis over beschikbare WUR-data en -instrumenten te onstluiten, waarmee specifieker kan worden ingegaan op het werkterreinen van: Health and liveability,  Climate resilience, Urban metabolism and resource use en Food security and logistics fresh food

Publicaties