Project

Modellering agrarisch gebied

Doel van het project is om de bestaande MetaNatuurplanner uit te breiden met een module die de ecologische effectiviteit bepaalt van maatregelen in het agrarische gebied.

Met het huidige instrumentarium is het niet mogelijk om te beoordelen wat de gevolgen zijn van maatregelen op de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Voor een aantal soorten is dit agrarische gebied nog steeds erg belangrijk als leefgebied. Dit geldt naast de weidevogels ook voor een aantal VHR-soorten (Bouwma et.al.. 2009). Vragen die straks met het model beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld: wat is de bijdrage van het agrarisch gebied voor de instandhouding van (internationale) biodiversiteit?, wat is het effect op de realisatie van de beleidsdoelen van het uitvoeren van maatregelen zoals het verhogen/verlagen van de grondwaterstand, het meer/minder geconcentreerd inzetten van agrarisch natuurbeheer, het verdwijnen/verschijnen van kleine landschapselementen? De graadmeters die het model berekent dienen aan te sluiten op de beleidsdoelen van het nationale (EHS) en internationale beleid (Natura 2000, High Nature Value Farmland, GLB enzovoorts).

Deliverables

  • Praktische uitwerking hoe de modeluitkomsten verwerkt kunnen worden tot relevante graadmeters.
  • Resultaten technische test
  • Programmering in de programmeertaal van de MNP (CC++) tot een prototype model.

Publications