Project

Monitor voortgang verduurzaming voedsel

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt jaarlijks de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel gemeten: de Monitor Duurzaam Voedsel. Daarin worden producten die een relevant certificeringslogo dragen als duurzaam aangemerkt. Met de beperkte invulling van duurzaam voedsel in de Monitor wordt niet volledig recht gedaan aan alle duurzaamheidinspanningen in de keten.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel een project opgezet om een monitor te ontwerpen die beter de verduurzaming van de Nederlandse voedselketen weergeeft dan de Monitor Duurzaam Voedsel.

Keurmerk

Jaarlijks wordt in Nederland de consumentenmarkt voor duurzaam voedsel gemeten en gerapporteerd in de Monitor Duurzaam Voedsel. De gehanteerde definitie van duurzaam omvat een product, voorzien van een door derden gecontroleerd keurmerk dat zichtbaar is voor de consument. Naast verduurzaming op productniveau wordt ook door bedrijven verduurzaamd en worden binnen keten tussen bedrijven ook verduurzamingsafspraken gemaakt die niet in een keurmerk zichtbaar worden.

Samenwerking voedselketen met LNV

Sinds 2013 werken boeren en tuinders, fabrikanten, supermarkten, catering en horeca onder de naam Alliantie Verduurzaming Voedsel met elkaar samen om de voedselketen te verduurzamen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vinden elkaar in hun gevoel van urgentie voor de verdere verduurzaming van de voedselketen.

Er zijn negen thema’s gedefinieerd voor verduurzaming van de voedselketen, 4 schakels in de keten (toeleverancier, primaire producent, afnemer/ verwerker  en retail)  en er zijn 5 productgroepen (dierlijke eiwit en vis; aardappelen, groente en fruit (AGF), tropisch fruit; droge kruidenierswaren en dranken) gedefinieerd. De transitie van de huidige Monitor Duurzaam Voedsel naar een Monitor Voortgang Verduurzaming Voedsel heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden. Hierbij speelde vier belangrijke voorwaarden een rol:

In 2019 is een methodiek ontwikkeld op basis van input van The Sustainability Consortium (zogenaamde hotspots) dat aan bovenstaande voorwaarden voldeed. Deze methodiek is toegepast op de productgroep ‘dierlijke eiwit en vis’. Eerder ontwikkelde methodieken konden aan een of meerdere gestelde voorwaarden niet voldoen en zijn continu aangepast.

Deze methodiek wordt in de periode 2020-2023 aangepast voor de andere productgroepen en jaarlijks wordt de monitor uitgevoerd voor de productgroepen waarvoor een methodiek ontwikkeld is.

Publicaties