Project

Monitoring van de habitatkwaliteit t.b.v. ANLb

Monitoring van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) richt zich tot dusver op de aantallen van de doelsoorten. Het primaire effect is evenwel beïnvloeding van de habitatkwaliteit. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een monitoringssystematiek hiervoor. Voortbouwend op het in 2019 ontwikkelde concept wordt dit jaar een eerste stap naar de praktijk gezet.

De monitoring richt zich tot dusver met name op het in beeld brengen van de abundantie (aantallen) van de doelsoorten. Het primaire effect van het agrarisch natuurbeheer is evenwel de beïnvloeding van de habitatkwaliteit. Deze veranderde kwaliteit vertaalt zich op termijn in abundantie effecten. Om snel zicht te krijgen op de effectiviteit van het beheer en kennis over habitatbeïnvloeding te benutten om het beheer te optimaliseren is monitoring van de habitatkwaliteit noodzaak.

Doel van dit project

Voortbouwend op de uitwerking van een in 2019 ontwikkeld concept van kwaliteitsklassen wordt in dit project een eerste stap naar de praktijk gemaakt. Een protocol om kwaliteitsklassen vast te stellen wordt uitgewerkt; in een aantal pilotgebieden wordt proefgedraaid en geëvalueerd en er wordt een stappenplan opgesteld om tot een reguliere monitoringssystematiek te komen.

Draagvlak voor een dergelijke systematiek bij de beheerders/collectieven is essentieel. De verschillende activiteiten worden zoveel mogelijk in samenspraak met BoerenNatuur/collectieven gedaan.

Publicaties