Project

Preventieve detectiesystemen en automatische blussystemen veestallen

Overheid en de deelnemers aan het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 (Dierenbescherming, Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, POV en LTO Nederland) zetten zich gezamenlijk in om de kans op stalbranden met dierlijke slachtoffers te reduceren en o.a. de oorzaken van stalbranden aan te pakken.

In dit kader is door Wageningen Livestock Research in 2019 in opdracht van het ministerie van LNV een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar brand- en detectiesystemen die geschikt zijn voor gebruik in technische ruimten van veestallen, alsmede naar criteria waaraan dergelijke systemen zouden moeten voldoen (Bokma-Bakker et al., februari 2020, nog niet openbaar). Branddetectiesystemen kunnen een meerwaarde hebben uit oogpunt van voorkómen van dierlijke slachtoffers, mits een snelle opvolging op het brandalarmsignaal mogelijk is. 

Brand voorkómen is beter dan het detecteren van een brand. Veel stalbranden hebben een technische oorzaak (kortsluiting, oververhitting van elektrische systemen en dergelijke). Het is belangrijk om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om brandgevaarlijke afwijkingen in technische systemen binnen veestallen te detecteren vóórdat er daadwerkelijk brand ontstaat.

Publicaties