Project

Regionale strategie voor duurzame energie (HD3533)

Het onderzoek heeft als doelstelling om te ondersteunen dat het Ministerie van EZ om de interactie met regionale actoren aan kan gaan over een door de regio zelf te formuleren regionale strategie duurzame energie, in een regio het actorennetwerk mee-te ontwikkelen en in te kunnen spelen op behoeften van regionale actoren zowel omtrent de energiehuishouding (RRE en ETM) als de regionaal-economische ontwikkeling (RRE). Het onderzoek is bedoeld om EZ te ondersteunen bij haar bijdragen aan regionale duurzame energie ontwikkeling en bij het nadenken over hoe een eventuele kansenkaart duurzame energie in de regio vormgegeven moet worden. Hiervoor is kennis nodig over hoe regionale strategieën tot stand komen, hoe regionale netwerken zich hieromheen vormen, wat hierin gebeurt, wat hieraan ontbreekt en wat bijdragen van EZ zouden kunnen zijn. Een aanvullende doelstelling is dat de onderzoeksactiviteiten zelf ook actief bijdragen aan de regionale strategieontwikkeling en netwerkvorming.

Uitvoering:

  • Stap 1: inventarisatie perspectiefvolle regio
  • Stap 2: keuze met RRE Energieteam van RRE
  • Stap 3: interviews + bijeenkomst
  • Stap 4: Rapportage

Deliverables


In de notitie worden op basis van een regio scan de contouren geschetst van een regionale strategie voor het bevorderen van duurzame energie met daarbij behorende aanpak en netwerkontwikkeling in een te selecteren regio. Dit wordt ook gebruikt als eerste input voor hoe een kansenkaart duurzame energie in de regio vorm zou moeten krijgen.

Deliverables:

  • Kennisuitwisseling tijdens interviews/gesprekken en bijeenkomsten:      ‘learning by speaking’
  • Een notitie (niet gedrukt) met daarin overzicht en duiding van strategieontwikkeling en netwerkvorming in een te selecteren regio, met      reflectie op de rol van EZ in deze regio en wordt aangegeven wat de   resultaten betekenen voor de vormgeving van een kansenkaart duurzame energie in de regio.

Publicaties