Project

Scheepstellingen zeevogels

Het Friese Front en de Bruine Bank zijn twee nieuwe Vogelrichtlijngebieden in de Noordzee. Friese Front is in ontwerp aangewezen voor de zeekoet; Bruine Bank zal worden aangewezen voor zeekoet en alk. Om te bepalen of de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten gehaald wordt, moeten deze moeilijk van elkaar te onderscheiden soorten goed gemonitord worden.

Aantallen zullen gemonitord worden door vliegtuigtellingen. Tijdens vliegtuigtellingen zijn beide soorten lastig van elkaar te onderscheiden. Tijdens scheepstellingen is het onderscheiden van beide soorten eenvoudiger.

Dit onderzoek heeft tot doel om aan de hand van scheepstellingen, parallel aan de vliegtuigtellingen, inzicht te geven in de aantalsverhouding tussen alk en zeekoet, en de aantalsontwikkeling van alk en zeekoet in de gebieden Friese Front en Bruine Bank.

Indien mogelijk zullen tijdens de scheepstellingen ook de in de Vogelrichtlijngebieden voorkomende soorten kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw en grote jager geteld worden. Voor deze soorten zijn op dit moment geen tellingen van voldoende kwaliteit beschikbaar om te bepalen of ook die soorten (als selectie- dan wel begrenzingssoort) in het besluit van (een van) beide gebieden opgenomen moet worden.

Rapporten

Publicaties