Project

Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid

Slimme bouwplannen vormen de basis van een effectieve aaltjesbeheersingsstrategie. Akkerbouwers en adviseurs hebben daarvoor informatie nodig over de mate van vermeerdering die de teelt van een gewas oplevert voor het doelaaltje.

Vooral de gewassen die niet of zeer weinig vermeerderen kunnen worden gezien als medicijngewassen die kunnen worden ingezet om besmettingen naar aanvaardbare niveaus terug te brengen. Er moeten dan wel harde gegevens beschikbaar zijn waarop de teler kan vertrouwen.

Dit project genereert die informatie voor de quarantaine aaltjessoort Meloidogyne chitwoodi. Chitwoodi vormt een toenemend probleem voor de teelt van uitgangsmateriaal zoals aardappelpootgoed, gladiolen, dahlia, gele krokus. Daarnaast worden consumptieaardappelen waardeloos voor consumptie of verwerking. Voor de conservenindustrie is een besmetting met deze aaltjessoort reden om geen contracten af te geven.

Experimenten en veldproeven

Het project is op initiatief van de Branche Organisatie akkerbouw en LTO in 2018 gestart in het kader van het actieplan M. chitwoodi. Twee pot experimenten en twee veldproeven met de belangrijkste medicijngewassen en akkerbouwgewassen worden uitgevoerd om de noodzakelijke informatie te verzamelen.

Publicatie van resultaten

De resultaten zullen eind 2020 worden ingebouwd in het beslissingsondersteunende programmas NemaDecide en www.aaltjesschema.nl.

Het project wordt internationaal gepresenteerd via de European Society of Nematologists waar veel belangstelling is voor de Dutch approach. Via de reguliere kanalen van de BO akkerbouw, LTO en WUR Openteelten worden telers en hun adviseurs op de hoogte gehouden van de resultaten. Gezien de grote vraag vanuit de praktijk om basis informatie voor slimme bouwplannen zal de implementatie in de praktijk snel zijn beslag krijgen.

Publicaties